Servei de mediació

Per afavorir el principi del diàleg i la resolució de conflictes de manera pacífica i satisfactòria, l’INS té engegat des del curs 05-06 un pla de mediació escolar des del qual es poden resoldre tots aquells conflictes sorgits entre els alumnes (grup d’iguals) i que no siguin constitutius de falta greu.

El procés mediador té com a fita corregir la conducta de l’alumne/a fent-lo discernir des de la reflexió de la sanció entre una conducta deplorable i prejudicial per la comunitat escolar i una altra positiva. I alhora reduir la tensió, si és el cas, que es genera desprès d’actituds greument lesives vers la convivència dins del marc de la comunitat escolar.

La persona responsable és l’orientadora del centre: Esther Cañete i es pot demanar aquest servei des de la tutoria o des de direcció.