4t ESO

Disseny curricular

Currículum
Matèries
Hores setmanals
Català 3
Castellà 3
Anglès 3
Geografia i història 3
Matemàtiques 4
Educació física 2
Religió / Valors ètics 2 (1Q)
Projecte de recerca 2 (2Q)
Matèries d’itinerari 9
Tutoria 1
Total
30
 • Una de les 4 hores de la matèria de matemàtiques es dedica al treball de problemes.
Matèries d’itinerari
Franja 1
Franja 2
Franja 3
 • Física i química
 • Llatí
 • Economia
 • Informàtica
 • Biologia
 • Tecnologia (Batxillerat)
 • Tecnologia (CF)
 • Visual / Música
 • Filosofia
 • Francès
 • Informàtica
 • Visual / Música
 • Salut i esport
 • Totes les matèries són de 3 hores setmanals
 • Els alumnes han de triar una matèria de cada franja, en el benentès que no es poden cursar dues matèries amb el mateix nom.
 • La matèria de Visual / Música ofereix classes d’un quadrimestre de cada especialitat.

Sortides de tutoria

 • Es realitza una sortida d’un dia de descoberta i estudi de la ciutat de Barcelona.

Sortides de matèria

 • Museu d’Història de Catalunya (Socials)
 • Museu de la Ciència a Barcelona (Física)
 • Supercomputador MareNostrum (Informàtica i Tecnologia)

Projecte de Recerca

 • Camí de Santiago
 • Camí de Sant Jaume