Pla d’obertura de centres juny 2020

PLA D’OBERTURA

D’acord amb les INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS (Per al desplegament del PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 I PER A L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES I ELS ESTUDIS DEL CURS 2020-2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020) us fem saber que:

El curs 2019-20 acabarà el 19 de juny de forma telemàtica per a l’ESO i el Batxillerat.

Un cop entrem en la fase 2 del procés de desescalada, es contempla la possibilitat de reobertura dels centres incorporant  les mesures que els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han establert  pel que fa a l’adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal del centre.

Per part de l’alumnat, l’assistència al Centre serà voluntària atès que el curs acadèmic finalitza telemàticament.

  • El centre romandrà obert, però no hi haurà cap tipus d’activitat lectiva.
  • Al centre no hi romandrà de forma permanent cap docent. Per condició de vulnerabilitat hi haurà docents que de cap manera podran fer cap tipus de treball presencial.
  • El 3r trimestre es va iniciar en situació de confinament i amb docència telemàtica i finalitzarà amb docència telemàtica.
  • Les proves extraordinàries d’ESO i 2n de BTX i de recuperació de 1r de BTX programades pel 18 i 19 de juny es faran de forma telemàtica.
  • El lliurament del butlletins amb les notes finals també es farà de forma telemàtica.
  • Les accions educatives presencials es limitaran als casos o motius en què sigui impossible una resolució o un tractament telemàtic i/o telefònic.
  • L’accés al centre serà absolutament restringit, controlat, limitat i necessàriament concertat amb cita prèvia pels canals que el centre té a la seva disposició (plataforma Clickedu, via converses amb el tutor, i correu electrònic corporatiu) i que s’adreçaran directament a la persona afectada.
  • Els alumnes de 4t d’ESO i 2n de BTX que finalitzen etapa educativa tenen reservades unes franges horàries per si necessiten alguna acció educativa específica. En el cas dels alumnes de 4t d’ESO les possibles accions educatives són de caire orientador, mentre que les de 2n de BTX van enfocades a les proves PAU. En qualsevol cas cal treballar una solució telemàtica.
  • El possible accés dels alumnes al centre està supeditat a les condicions i requisits que apareixen al Pla d’Obertura del Centre i, a més a més, hauran de portar una declaració responsable dels pares, mares i/o tutors legals.
  • En tot moment cal complir les mesures generals de protecció i prevenció.

Els demano, doncs, que llegeixin atentament tota la documentació que els adjuntem i que acompanya aquest Pla d’Obertura del Centre.