L’organització del batxillerat

CURRÍCULUM
El Batxillerat consta de dos cursos i s’estructura en una part comuna, a cursar per tot l’alumnat, i en una part diversificada, organitzada per modalitats. L’Institut Josep Pla ofereix el Batxillerat de Ciències i Tecnologia i el d’Humanitats i Ciències socials. Cada alumne/a ha de triar les matèries de modalitat de Batxillerat. Per completar el currículum, l’alumnat escull matèries optatives tipificades o pròpies.
Els plantejaments generals que conformen la nostra proposta educativa per a l’etapa del Batxillerat són els següents:
Organitzar les matèries comunes amb continuïtat i/o complementarietat en els dos cursos.
Plantejar uns itineraris coherents que puguin ser elegits per la majoria de l’alumnat i deixar oberta la possibilitat que l’alumne/a raoni la conveniència de fer una elecció diferent.
Tenir present el model de prova d’accés a la Universitat a més de les programacions dels diferents estudis universitaris.

curriculum_bat

Cada alumne/a ha de cursar quatre matèries de modalitat. Una d’elles és l’anomenada matèria comuna d’opció, que ve determinada per la modalitat de batxillerat triada:

curriculum-bat_materies_obligatories

A més cal triar tres matèries de modalitat entre les següents:

 

El centre complementa aquesta oferta amb les matèries d’Estada a l’empresa i de Psicologia i sociologia, que s’ofereixen a segon de batxillerat.

Estada a l’empresa
És una matèria optativa de 2n de Batxillerat, que dividim en dues parts iguals. L’alumne/a fa 70 hores de pràctiques en una empresa o entitat i 70 hores de continguts teoricopràctics al centre. La part pràctica es realitza durant l’estiu, un cop finalitzat el 1r curs.
Proporciona als alumnes un contacte directe amb el món laboral. Aquesta estada esdevé un moment idoni per inserir-se en el món adult i treballar valors com la responsabilitat, la iniciativa i l’actitud crítica entre d’altres.

Treball de recerca
El seu objectiu és que l’alumnat faci servir conceptes i procediments apresos en un àmbit del seu interès i arribi a obtenir-ne conclusions. Aquest treball el fa tutoritzat per un professor/a i a més de presentar-lo per escrit ha de defensar-lo davant d’un tribunal. El treball s’inicia al primer curs i es presenta i defensa al segon curs.
A l’apartat de la web sobre el treball de recerca  l’alumnat trobarà la informació i els documents necessaris per escollir el treball i per realitzar-lo.

Avaluació i promoció de curs
Hi ha una avaluació cada trimestre. Al final de cada avaluació, es dóna a l’alumne/a un butlletí de notes que cal retornar signat al tutor/a.
A meitat del primer trimestre, l’equip docent realitza una preavaluació per conèixer millor la situació de l’alumnat i poder fer un seguiment individual.
Les proves extraordinàries de 1r de Batxillerat, es realitzen a principis de setembre.
Les proves extraordinàries de 2n curs de Batxillerat es realitzen els darrers dies de juny.
L’alumnat que en finalitzar el primer curs tingui suspeses una o dues matèries es podrà matricular de segon, a més d’aquestes matèries de primer.
L’alumnat que en finalitzar el primer curs tingui suspeses entre tres i quatre matèries podrà matricular-se’n sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades. No obstant, l’alumnat que ho desitgi podrà optar per tornar a matricular-se íntegrament a primer curs de batxillerat renunciant a totes les qualificacions positives obtingudes.
L’alumnat que en finalitzar el primer curs tingui suspeses cinc o més matèries haurà de repetir tot el curs