SIEI

L’institut disposa d’una unitat de suport a l’educació especial (SIEI) des del curs 2013-2014. Aquest servei està obert a l’alumnat d’ESO amb necessitats educatives especials (NEE) que pateix algun tipus de trastorn. Els Equips d’Atenció Psicopedagògica són els que  valoren qui necessita aquest servei amb un dictamen específic.

La SIEI està dotada de tres professionals que treballen coordinadament amb la CAD i la psicopedagoga de l’EAP del centre, amb les famílies i els i les terapeutes que acompanyen l’alumnat de la SIEI.

L’alumnat segueix  un currículum adaptat fent un especial èmfasi en els hàbits de treball i en el fet d’augmentar la seva autonomia. Sempre que es considera adequat, aquest alumnat participa a les sortides i activitats del centre

L’alumnat de la SIEI treballa en diferents espais i en diferents modalitats segons el seu Pla Individualitzat: a l’aula ordinària, a l’aula ordinària acompanyat d’una professional de la SIEI o a l’aula SIEI. Per aconseguir-ho, l’equip de la SIEI es coordina amb els equips docents implicats.

Al final de l’etapa d’ESO s’orienta l’alumnat de la SIEI cap l’itinerari més adequat segons la seva situació individual en col·laboració amb l’EAP i el Pla Jove de referència.