El Pla d’Acció Tutorial

el-orienta

L’ACCIÓ TUTORIAL A L’ESO       

El  Pla d’Acció Tutorial recull, articula i organitza les activitats que es fan a la tutoria. L’equip format per la direcció d’estudis, la coordinació pedagògica, l’orientació educativa i els/les coordinadors/es de nivell, proposa el pla i en coordina el desenvolupament, n’avalua el resultat, a partir de la informació recollida pels tutors / es, per l’alumnat i pels equips docents i en proposa els canvis convenients per al curs següent. Els tutors / es i l’equip docent de cada curs d’ESO són els encarregats de posar en pràctica aquest pla.
Hi ha un dossier de centre per a cada curs de l’ESO que es treballa en les sessions de tutoria de grup i que es complementa amb diverses activitats xerrades, tallers i sortides per a cada nivell educatiu.
El Pla d’Acció Tutorial  de l’ESO està centrat  en tres grans àmbits:
L’autoconeixement de l’alumne/a a nivell fisiològic, cognitiu i afectiu  (Primer/Segon cicle)
Educació en els valors de la convivència (Primer/segon cicle)
L’orientació acadèmica i professional (Segon cicle)

Tutoria de grup
Cada grup classe té un tutor o una tutora que s’encarrega de les activitats del Pla que afecten tot el grup classe. A més, aquest tutor/a coordina el treball de l’equip docent constituït per tot el professorat que intervé en el grup classe i també actua de portaveu de l’equip docent en les reunions amb l’alumnat i amb les famílies.
L’equip docent s’encarrega, entre d’altres actuacions, de:
Supervisar el desenvolupament personal de l’alumnat.
Vetllar per les actituds de l’alumnat.
Facilitar eines per a l’estudi.
Donar suport a l’alumnat en les seves dificultats personals.
Estimular l’elaboració d’un projecte personal a cada noi o noia.
Orientar la tria d’estudis i de professió d’acord amb les famílies.
La importància d’aquestes activitats va canviant d’un curs a l’altre a mesura que l’alumnat es va fent gran; precisament per això és tan important la coordinació i el treball en equip del professorat.

Tutoria individual amb els alumnes
Els tutors i tutores  de grup disposen de temps per parlar individualment o en petits grups amb l’alumnat al llarg del curs, tant per recollir informació que ajudi a personalitzar l’actuació de l’equip educatiu com per orientar a l’alumnat.
Alguns alumnes, a més del tutor-a de grup, tenen un tutor o tutora individual que forma part de l’equip docent que li fa un seguiment molt de prop.
Les coordinacions de cicle reforcen l’atenció individual de l’alumnat i l’Orientació Educativa, la persona referent de l’EAP, la Comissió Social i la direcció del centre intervenen sempre que és necessari.

Entrevistes amb les famílies
La tutora o el tutor té entrevistes al llarg del curs amb cadascuna de les famílies. Aquestes entrevistes es realitzen per iniciativa de la persona tutora,  per requeriment de l’equip docent que fa la proposta al/ a la  tutor/a o bé quan les famílies ho demanen. Si es considera necessari, en aquestes entrevistes hi pot participar l’Orientació Educativa,  la persona referent de l’EAP o un membre de l’equip directiu.

Reunions de curs
A principi de curs es fa una reunió amb les famílies de cada grup classe.
A 1r d’ESO es fa una altra reunió al segon trimestre amb els tutors/es, l’equip docent de 1r, la coordinació de primer cicle i representants  de l’equip directiu.
A 3r d’ESO es fa una reunió al segon trimestre per explicar el funcionament dels ensenyaments postobligatoris  i l’organització de les matèries específiques de 4t en itineraris relacionats amb aquests ensenyaments.
A 4t d’ESO es fa una reunió al segon trimestre per explicar els batxillerats del centre i les altres opcions dels d’ensenyaments postobligatoris. Es fa una altra reunió al tercer trimestre per parlar sobre el viatge de 4t d’ESO i el sistema d’ecobooks de l’empresa IDDINK.
A continuació especifiquem la relació d’activitats que es porten a terme al llarg de la ESO en col·laboració amb diverses entitats, que ens ajuden a reforçar els aspectes clau comentats anteriorment, com és ara tenir cura d’un mateix i dels altres i a 2n cicle i especialment a 4t d’ESO orientar l’alumnat acadèmicament i professionalment.

L’ACCIÓ TUTORIAL AL BATXILLERAT

1r de batxillerat

L’acció tutorial a 1r Batxillerat està centrada en tres objectius:

 • Integració i cohesió del grup
  Les primeres sessions i alguna de les activitats complementàries que s’organitzen (com la jornada de convivència i caminada Collserola-Sant Cugat) pretenen afavorir la cohesió del grup a través del coneixement entre els alumnes del centre, els de nova incorporació, el tutor i alguns professors de l’equip docent.
 • Orientació acadèmica i Planificació de l’estudi
  La revisió de l’adequació entre la modalitat de Batxillerat triada per l’alumne i els seus interessos acadèmics i professional és una de les tasques prioritàries. Es revisen les assignatures elegides i la seva coherència amb els estudis posteriors que l’alumne vol realitzar.
  Una part important de l’acció tutorial està dirigida a modificar i/o consolidar els hàbits d’estudi dels alumnes. El Batxillerat comporta una augment significatiu de la dificultat i, per tant, de les exigències acadèmiques. A la tutoria s’elabora un pla-horari d’estudi personalitzat al voltant de tres eixos principals: els deures diaris, l’estudi planificat de les matèries i la lectura de les obres preceptives. L’objectiu és conscienciar l’alumne de la necessitat d’incrementar el temps de dedicació a l’estudi fora de l’horari escolar.
  També es fa difusió de les xerrades sobre cicles formatius i graus que fan al PIJ (Punt d’Informació Jove) d’Horta, així com dels serveis d’orientació individual.
 • Treball de Recerca
  A mitjans del segon trimestre i al llarg de tot el tercer, s’inicien un seguit de sessions de tutoria centrades en el Treball de Recerca (TR): explicació de què és i com cal realitzar-lo; tria del tema i assignació d’un Departament i un tutor de seguiment i l’elaboració de la Guia provisional que serà presentada al mes de juny i que inclourà una pla de treball per a l’estiu.

  2n de batxillerat

  L’acció tutorial està centrada en quatre eixos principals:
  La presentació i defensa del Treball de Recerca (TR)
  El seguiment acadèmic
  L’orientació professional.
  A partir del segon trimestre comencen les activitats d’orientació professional:
  Es facilita l’accés a la informació de les pàgines web dels diferents plans d’estudi de les universitats. Aquesta informació s’actualitza regularment a la web del INS perquè sigui més fàcilment accessible.
  Es convida els serveis de comunicació de les diferents universitats públiques a visitar-nos i exposar-nos la seva oferta de Graus universitaris. Són tradició al centre les sessions informatives  de representants de la UPF i la UB.
  Es supervisa la inscripció telemàtica dels alumnes en les Jornades de Portes Obertes, sobretot de les Universitats que no ofereixen serveis de visites als instituts (UPC i UAB).
  S’organitza una Xerrada orientativa amb ex-alumnes del centre que ja estan cursant o han acabat cicles formatius de grau superior o graus universitaris.
  Es fa difusió de les xerrades sobre cicles formatius i graus que fan al PIJ d’Horta, així com dels serveis d’orientació individual.
  Organització i planificació de les PAU
  Tot i estar present al llarg de tot el curs en l’execució dels programes de les diferents assignatures, és al tercer trimestre quan l’orientació tutorial està adreçada principalment a la planificació de les PAU, fent èmfasi en el seguiment del procés formal de participació (prematrícula, matrícula i inscripció) i en el disseny de l’estratègia dels exàmens (distribució de matèries en les dues fases de la prova)