Centre d’Agrupament d’alumnat sord

pomes

L’Institut Josep Pla, des dels seus inicis, és centre d’agrupament d’alumnat sord en modalitat oral Acull l’alumnat amb dèficit auditiu procedent de l’escola adscrita d’Horta Torrent de can Carabassa i de l’escola Antaviana de Nou Barris. Aquest alumnat sord que es comunica oralment, segueix la seva escolaritat juntament amb la resta de l’alumnat oïdor.

L’objectiu de l’institut és  la plena inclusió de l’alumnat sord en el centre i la seva participació i accés a la informació i al coneixement en igualtat d’oportunitats.

L’alumnat amb dèficit auditiu compta amb les mesures d’atenció a la diversitat que preveu l’Institut per a tot l’alumnat amb necessitats educatives especials. També, i degut a les seves característiques específiques, reben el suport del Centre de Recursos Educatius pels Deficients Auditius (CREDA) Pere Barnils que es coordina periòdicament amb el centre i els altres serveis educatius de zona per atendre les necessitats de l’alumnat sord i les seves famílies. Una logopeda i una mestra de suport al currículum, totes dues professionals del CREDA, es desplacen al centre per atendre als alumnes amb dèficit auditiu a nivell logopèdic i de suport curricular.

logo_credac

EL CREDA és un servei educatiu del Departament d’Ensenyament que està format per logopedes, psicopedagogs i audioprotesistes que atenen, en col·laboració amb els professionals del centre i els altres serveis educatius de la zona, l’alumnat sord o amb greus trastorns de llenguatge i a les seves famílies