L’organització de l’ESO

CURRÍCULUM
L’ESO s’estructura en dos cicles de dos cursos cadascun. El Departament d’Ensenyament ha determinat les àrees i els continguts que s’estudien a cada cicle, els objectius i el nombre d’hores lectives.

curriculum-eso

Matèries comunes
En les matèries comunes es desenvolupa el currículum establert per a la part comuna de les àrees. Es vetlla perquè el professorat de les matèries comunes sigui el mateix al llarg del cicle.
Les hores d’Educació Física s’organitzen en una única sessió setmanal).
Educació Visual i Plàstica es fa a 1r i a 3r i Música a 1r i a 2n.

Desdoblaments: En les àrees de Ciències de la naturalesa, Llengua anglesa i Tecnologia en una de les 3 hores setmanals de classe es desdoblen els grups (a llengua anglesa de 1r a 3r d’ESO).

Grups de reforç flexibles: En tota l’ESO es forma un quart grup en les matèries de llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques. Aquest grup reduït està compost per l’alumnat que mostra més dificultats en cadascuna d’aquestes matèries. Els criteris de continuïtat al grup es revisen en cada avaluació. En aquest sentit són, per tant, flexibles. A 4t d’ESO, també es crea un grup flexible per a la matèria de llengua anglesa.

Matèries optatives 
Les matèries optatives dels 3 primers cursos són unitats educatives de 35 hores, a les quals l’alumnat opta seguint la recomanació del tutor o tutora i amb el vistiplau de l’equip docent i de la família. Estan distribuïdes en una franja quadrimestral de dues hores a la setmana. A l’inici de curs es facilita un dossier a l’alumnat amb una explicació de cada matèria optativa entre les que n’haurà d’escollir una per quadrimestre.

Matèries optatives específiques
A 4t curs l’alumnat ha de cursar un total de 10 hores setmanals de matèries optatives específiques que s’organitzen per itineraris amb l’objectiu de consolidar aprenentatges i competències bàsiques que puguin ser útils per estudis posteriors, ja siguin de batxillerat o de formació professional.

Treball de síntesi
El treball de síntesi es realitza de 1r a 3r d’ESO i consisteix en la realització d’un projecte en grup i amb tasques individuals, en el qual s’apliquen els continguts treballats durant el curs. Es valora el treball en equip i el treball individual. A l’institut Josep Pla es realitzen a final de curs.

Avaluació i promoció de curs
Es fa una avaluació en cada trimestre. A cada avaluació es dóna a l’alumne/a un butlletí de notes per a les famílies, que cal retornar signat al tutor/a.
A meitat del primer trimestre, els equips docents realitzen preavaluacions per conèixer millor la situació de l’alumnat i poder fer-ne un seguiment individual. També es lliura un butlletí amb informació de la preavaluació a les famílies.
A final de curs es donen qualificacions per àrees i, segons la normativa actual, per promocionar al curs següent cal no tenir més de dues àrees suspeses.