Acollida

manspeq_1

El   centre preveu mesures específiques per tal que l’alumnat nouvingut es senti acollit i percebi el respecte envers la seva llengua i cultura.

El Departament d’Ensenyament distribueix les aules d’acollida en el territori i el nostre institut, segons la situació del moment, pot tenir aula d’acollida o no.

Aquest curs 2016-17 no tenim aula d’acollida, però destinem unes hores de professorat a atendre en la mesura del possible l’alumnat nouvingut fent una atenció individual en coordinació amb l’especialista LIC del Servei Educatiu del Districte.

L’objectiu de l’institut és que aquest alumnat adquireixi les competències bàsiques pel que fa a la llengua catalana a nivell oral i escrit, oferir estratègies que li aporti la possibilitat de progressar en les diferents àrees curriculars i que tingui una bona integració en el grup classe des de bon començament.