Preinscripció al CFS (2018)

El termini de presentació de sol·licituds per a la preinscripció al CFS és del 29 de maig al 7 de juny, ambdós inclosos.

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari del procés,
 • consultar els centres,
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds i preparar la documentació corresponent,
 • consultar els codis dels cicles,
 • emplenar i presentar la sol·licitud: si és la sol·licitud electrònica, amb l’enviament ja queda enregistrada; si s’emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal presentar la sol·licitud al centre junt amb la documentació d’identificació personal,
 • presentar la documentació dels criteris al·legats, només en els supòsits previstos en què no es pot validar electrònicament.

Sol·licitud electrònica

Per poder fer la sol·licitud electrònica:

– cal disposar del número d’identificació de l’alumne/a. Els alumnes nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no el tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats. En casos excepcionals, i durant el període de preinscripció, el pare, mare o tutor/a o l’alumne/a (si és major d’edat) pot sol·licitar aquest identificador als serveis territorials del Departament d’Ensenyament, acreditant-se amb el DNI o document equivalent.

– cal que el pare, mare o tutor/a legal (si l’alumne/a és menor d’edat) o l’alumne/a (si és major d’edat) s’identifiqui mitjançant:

 • el servei d’identificació idCat Mòbil,
 • l’usuari GICAR (si es tracta de treballadors de la Generalitat de Catalunya), o
 • altres certificats digitals, com el DNI electrònic o el certificat CATCert.

En la sol·licitud és obligatori especificar l’adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.

Així mateix, si l’alumne/a és menor d’edat, cal especificar el tutor/a que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor/a que s’ha especificat que farà la consulta.

Instruccions

Si voleu identificar-vos mitjançant l’idCAT Mòbil, prèviament us heu de registrar en aquest servei. Si ja ho heu fet, heu d’introduir el vostre document d’identificació (DNI, NIE o passaport) i el número de telèfon mòbil que heu indicat en el servei d’identificació idCAT Mòbil.

Si la base de dades no troba el document d’identificació o el número de telèfon mòbil proporcionat no es correspon amb el que s’ha registrat, visualitzareu un missatge d’error. En aquest cas, haureu de modificar el registre, si escau.

Si les dades proporcionades es corresponen a les registrades, rebreu una contrasenya al vostre telèfon mòbil per introduir-la al camp de text que es mostra a la pantalla. A partir d’aquest moment, podreu fer el tràmit de la preinscripció.

 1. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons “següent” i “anterior” de l’aplicació i no els del navegador.
 2. La sol·licitud només es considera presentada quan, després d’emplenar tot el formulari, s’executa l’opció “enviament” des de l’última pantalla (a partir d’aquest moment ja no es poden fer modificacions).
 3. Quan s’hagin enviat les dades, rebreu un missatge electrònic des d’on es pot obtenir el comprovant de presentació de la sol·licitud; en aquest comprovant consta la documentació que cal presentar a l’efecte d’acreditació dels criteris de prioritat, si escau. S’aconsella guardar-ne una còpia.

La sol·licitud que s’ha enviat queda registrada. Només cal presentar una còpia del resguard al centre demanat en primera opció en els casos en què calgui presentar documentació acreditativa dels criteris de prioritat.

Sol·licitud en suport informàtic

En emplenar el formulari de sol·licitud trobareu un espai en què cal especificar l’identificador de l’alumne/a. Els alumnes nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no el tenen i poden deixar en blanc aquest camp. Per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats. En casos excepcionals, i durant el període de preinscripció, el pare, mare o tutor/a o l’alumne/a (si és major d’edat) pot sol·licitar aquest identificador als serveis territorials del Departament d’Ensenyament, acreditant-se amb el DNI o document equivalent.

És obligatori especificar l’adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.

Així mateix, si l’alumne/a és menor d’edat, cal especificar el tutor/a que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor/a que s’ha especificat que farà la consulta.

Instruccions

 1. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons “següent” i “anterior” de l’aplicació i no els del navegador.
 2. S’han de desar les dades que s’hagin introduït al formulari encara que no es faci l’enviament en el mateix moment.
 3. Per modificar les dades (o tornar al formulari no enviat) es necessita el número del document d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) d’un dels tutors (o de l’alumne/a si és major d’edat) i el codi de la sol·licitud (aquest codi es rep a l’adreça electrònica que s’ha especificat al formulari).
 4. La sol·licitud només es considera presentada quan, després  d’emplenar tot el formulari, s’executa l’opció “enviament” des de l’última pantalla (a partir d’aquest moment ja no es poden fer modificacions) i es presenta la documentació acreditativa al centre demanat en primera opció.
 5. Un cop enviades les dades es pot obtenir el comprovant de presentació de la sol·licitud; en aquest comprovant hi consta la documentació que cal presentar (s’aconsella guardar-ne una còpia).

Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimir, signar i presentar el comprovant (en paper) acompanyat de la documentació al centre demanat en primera opció dins el termini previst per a la presentació de la documentació.