Informació sobre certificats

Informació sobre certificats

 • Els certificats sol·licitats degudament, és a dir, aquells pels quals s’ha entregat la documentació necessària, seran entregats a la persona interessada en un termini mínim de DOS DIES després d’haver fet la sol·licitud.
 • Certificat d’equivalència del nivell de català
  • Per poder demanar l’equivalència del nivell de català, amb la finalitat de presentar-lo a una oposició o bé a una borsa de treball, cal que comproveu abans si compliu algun dels requisits de la Taula equivalències Nivell C Català (full extracte de la normativa)
  • En cas afirmatiu, cal que ens entregueu la següent documentació:
   • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport (l’alumnat que hagi cursat l’ESO o el Batxillerat al nostre centre només ha de portar l’original)
   • Documentació acadèmica (segons correspongui):
    • Nivell B: Original del llibre d’escolaritat d’EGB / Original del llibre d’escolaritat d’EGB, del certificat de qualificacions d’FP1 i del títol d’FP1 / Original del llibre d’escolaritat d’ESO (alumnat procedent d’Aragó)
    • Nivell C: Original del llibre d’escolaritat d’ESO / Original del llibre d’escolaritat d’ESO, llibre qualificacions de BUP i llibre de qualificacions de Batxillerat (alumnat que va cursar 1r i 2n de BUP i després el Batxillerat) / Original del llibre d’escolaritat d’EGB i del llibre de qualificacions de BUP / Original del llibre d’escolaritat d’EGB, del certificat de qualificacions d’FP1 i FP2 i del títol d’FP2