Normes i funcionament

El centre disposa d’unes normes de convivència que els alumnes han de respectar per afavorir les relacions internes:

 • Assistir a les classes i a les activitats programades durant el curs escolar.
 • Ser puntuals en els horaris establerts
 • Respectar les persones que convivim en el mateix espai escolar.
 • Usar un llenguatge apropiat dins  i fora de l’aula
 • Fer les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seves funcions docents
 • Respectar el dret d’estudi dels companys i no perjudicar el funcionament normal del curs
 • Fer cas de les indicacions del professorat i del personal no docent
 • Respectar i utilitzar correctament les instal·lacions del centre i també els objectes i pertinences dels membres de la comunitat educativa
 • Usar correctament el material col·lectiu
 • Participar en la vida i funcionament del centre
 • No fumar en cap espai del centre

La Comissió de Disciplina és la responsable de dur a terme les actuacions necessàries en cas d’incompliment d’aquestes normes bàsiques de comportament a l’aula i al centre. La comissió es reuneix periòdicament, atén les demandes d’actuació que li fan arribar els tutors dels alumnes, segons la tipologia dels incompliments.

En cas d’incompliment de les normes de convivència, la comissió de disciplina prendrà les mesures oportunes.

Per faltes lleus:

S’entenen per faltes lleus aquelles que no impliquen faltes de respecte a les persones de tota la comunitat educativa. Les mesures seran les següents:

 • Amonestació privada
 • Amonestació escrita o telefònica als pares per part dels tutors, dels professors o del cap d’estudis
Per faltes greus:

S’entenen per faltes greus aquelles faltes que impliquen agressions verbals o físiques a qualsevol persona i al material individual o col·lectiu. També tindran aquesta consideració l’acumulació de cinc faltes lleus. Les mesures seran les següents:

 • Advertiment, que constarà en l’expedient de l’alumne
 • Realització de tasques que contribueixin a reparar danys causats al material o instal·lacions del centre. L’alumnat està obligat a reparar el dany o restituir el que s’hagi sostret. Si s’escau es realitzaran, en horari no lectiu, tasques de tipus social que siguin útils a la comunitat educativa del centre
 • Privació del dret d’assistència a les classes
Per faltes molt greus:

El NOFC tipifica les faltes considerades com a molt greus.

Les mesures seran les següents:

 • Obertura d’expedient i expulsió cautelar entre cinc i quinze dies.
 • Sanció segons el procediment que estableix la normativa i la legislació vigent.

Coresponsabilitat famílies-centre

Els pares, mares o tutors legals de l’alumnat han de responsabilitzar-se i col·laborar en les tasques educatives dels seus fills i de les seves filles. Cal que estiguin en contacte amb els tutors i amb el professorat del centre per tal de seguir de prop el desenvolupament integral dels seus fills, sense esperar al final de curs per resoldre dificultats.

L’alumnat de l’Educació Secundària Obligatòria en cap cas podrà sortir del Centre sense ser acompanyat per un adult. Malgrat que hi hagi una comunicació telefònica o escrita a l’agenda, caldrà que el familiar, a poder ser els pares o tutor legal, entrin dins l’edifici per tal de recollir l’alumne davant la consergeria.
Si es dóna el cas d’indisposició d’algun alumne, el centre es posarà en contacte amb la família per tal de requerir la seva presència immediata. En cas d’accident escolar els alumnes rebran assistència al C.A.P de Vila-seca o a l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.