Consell escolar

El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern dels instituts d’educació secundària i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats. Si voleu més informació consulteu el següent enllaç.

Són competències del consell escolar:

 1. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 2. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 3. Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 4. Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 5. Aprovar la carta de compromís educatiu.
 6. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 7. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 8. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 9. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 10. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 11. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 12. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 13. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

 

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

 

Presidenta Assumpta Nicolau
Secretària Anna Cubero
Cap d’estudis Laura Ballús
Representant sector professorat Esteve Casas
Ignasi Charles
Verònica Jiménez
Jordi Abril
Lourdes Cavada
Montse García
Sergi Ricart
Núria Farrerons
Representant sector famílies Baltasar Santandreu
José Luís Gonzalo
 Imma Daniel Antolínez
Representant sector alumnes Nuna Valls
Ianic Solleiro
Helena Alonso
Representant AMPA Glòria Blanch
Representant PAE Eva Mayol
Representant PAS Isabel Solà
Representant Ajuntament Raül Garcia Ramírez

 

 

Share