Projecte ETHOS

 

PROJECTE  ETHOS

       INTRODUCCIÓ

 Qualsevol Projecte Educatiu ha d’engegar des de la il·lusió, des del convenciment dels seus objectius i de les accions a emprendre per a aconseguir-los, des de la implicació convençuda de persones i entitats i des de la necessitat de donar respostes noves i creatives a situacions de conflictes quotidians que entorpeixen el bon funcionament de tota una Comunitat Educativa.

I com a comunitat, aquestes respostes han de fer participar els màxim d’agents possibles, confluint tots en un mateix objectiu primordial que no és altre que el de formar ciutadans responsables dels seus actes, competents i autònoms.

Perquè l’escola del S.XXI demana la cooperació, no només de pares i professors, sinó de la societat en general, en la difícil tasca d’educar i  d’assolir tots junts l’ideal d’un món més just i solidari, on la diversitat i la inclusió siguin un fet que ens distingeixi com a nova humanitat.

En aquesta línea, el Decret d’Autonomia de centres del 7/2010 especifica en el seu article 23 que la pràctica de la convivència és fonamental per a tot procés d’Aprenentatge i que tot  Projecte Educatiu  ha de proposar mesures que la garantitzin o promocionin  i ha de determinar diferents mecanismes i fórmules per a la prevenció i resolució de conflictes. Així mateix, i en el seu article 24, expressa clarament que les mesures correctores de conductes inadequades per a la bona convivència han d’incloure alguna activitat d’utilitat social.

D’altra banda, el Decret, en el seus articles 11 i 12, diu que els centres hauran de determinar mecanismes de col.laboració amb l’entorn i estratègies d’actuació que el vinculen amb els ajuntaments, així com la possibilitat d’establir acords de corresponsabilitat amb l’Administració.

Si bé el Decret d’Autonomia de centres és posterior al naixement del nostre projecte ETHOS, veurem com s’adequa a la perfecció a allò que ens proposa la Llei.

 Així doncs, el Projecte Ethos sorgeix l’any 2007-08 i neix de la necessitat d’arbitrar solucions alternatives a les inhabilitacions per assistir al centre d’aquell alumnat que incompleix  les normes bàsiques de convivència.

La mesura disciplinària de  l’expulsió creiem que no beneficia ni a aquell/a alumne/a que romandrà molt probablement al carrer la major part del temps de la sanció ni a les famílies que hauran de reorganitzar -se en cada cas específic.

La política d’ obertura de l’ institut al poble i fer que aquest formi part també de la vida del centre, juntament amb la col·laboració estreta i mediadora de l’Ajuntament de Sant Celoni des de les Regidories de Cultura i Comunitat (Serveis Socials) ens ha encoratjat a tirar endavant aquest projecte.

D’aquesta col·laboració es promou que certes sancions disciplinàries derivin cap a tasques socials de benefici per a la Comunitat que es concretaran en entitats del poble que s’han ofert a co-tutoritzar aquestes mesures correctores.

A partir de la realització de les tasques comunitàries i socials, l’adolescent pren consciència i es responsabilitza del seus actes, es sent útil i s’adona que té més recursos i habilitats socials de les que es pensava..

 El projecte és una doble eina que brinda a l’alumne/a la possibilitat de madurar com a persona entenent la mesura com un aprenentatge del Respecte en majúscules i per altra banda li  fomenta un creixement de la seva autoestima en obtenir un reconeixement dels aspectes bàsics de Treball i Convivència que posteriorment extrapolaran al centre educatiu.

OBJECTIUS  DEL PROJECTE

1-Oferir una mesura alternativa a la suspensió del dret d’assistir al centre per conductes disruptives fent tasques socials en entitats del poble.

2-Adequar les mesures correctores a l’essència de les faltes comeses i que l’alumne/a ho entengui d’aquesta manera.

3-Fer entendre l’obra social com a mesura correctora.

4-Responsabilitzar l’adolescent dels seus actes.

5-Estimular la responsabilitat en àmbits externs al centre educatiu per fer-ne la transferència a l’entorn escolar.

6-Educar les relacions interpersonals i socials mitjançant el treball social.

7-Fomentar la necessitat de treballar en la reconducció positiva d’emocions.

8-Fomentar el respecte a les persones i als equipaments com a pas indispensable per a la formació cívica de la persona.

9-Responsabilitzar  la família en l’educació dels seus fills.

10-Donar suport a la família en la resolució dels conflictes amb els seus fills.

Implicar  la comunitat en l’educació dels adolescents.

11-Donar a conèixer als adolescents diferents entitats que treballen per la millora del poble.

12-Despertar nous aspectes i col·laborar en el desenvolupament de la personalitat de l’alumne/a

13-Promoure tasques alternatives que fomentin l’autoestima i l’autoconeixement en situacions noves d’àmbit extraescolar.

14-Millorar els resultats acadèmics dels alumnes i afavorir la cohesió social dins i fora del centre.

15-Aprofitar la tasca educadora que pot proporcionar l’ajuntament convertint aquest en part del recinte escolar.

16- Ser una mesura preventiva de possibles alteracions de la conducta en alumnes que sumen petites faltes de forma reiterada i insistent.

 

RESULTATS ESPERATS

Que l’alumne realitzi durant un temps concret i sense absentisme, amb Puntualitat i Respecte per les persones i el material, una sèrie de tasques comunitàries de caire social.

Amb aquesta mesura es pretén que els alumnes entenguin i reflexionin sobre la falta comesa i prenguin consciència del fet que tot acte té les seves conseqüències.

Es pretén també que l’alumne apliqui el seu canvi d’actitud en l’entorn escolar tot produint-se una millora en la seva conducta en general i en el seu interès per l’Aprenentatge.

En aquest sentit l’alumne/a entén que el centre no sanciona sinó que dóna una oportunitat de reflexió sobre la pròpia conducta en referència als actes que han trencat les normes bàsiques de Convivència.

  

A QUI VA DIRIGIT EL PROJECTE

El projecte ETHOS va dirigit tant a aquells alumnes que siguin sancionats amb mesures de suspensió del dret a assitir al centre per faltes greus derivades d’accions que hagin alterat greument la convivència a l’institut, alumnes als que se’ls proposarà mesures alternatives en serveis d’assistència diària, com a aquells que acumulin faltes lleus, als que se’ls proposarà mesures alternatives en serveis de dos dies a la setmana.

També es contempla la possibilitat, en casos excepcionals, d’integrar la mesura de forma periòdica dins del currículum d’alguns alumnes que estan cursant els seus estudis en projectes de diversificació curricular, entenent en aquests casos que la mesura és un recurs pedagògic que afavoreix la millora del rendiment acadèmic, l’atenció a la diversitat i l’afavoriment de la inclusió dins el sistema educatiu.

En el cas que des de l’Institut es valori aquesta possibilitat caldrà plantejar-la al referent del projecte a l’Ajuntament, per tal de valorar i consensuar la idoneïtat  d’activar el projecte i concretar si s’escau una actuació específica.

 

 ORGANITZACIÓ I MECANISMES DE FUNCIONAMENT

El paper de l’Ajuntament

 La participació de l’Ajuntament de Sant Celoni en el projecte Ethos correspon principalment a les àrees de Cultura i de Comunitat.

Les funcions de l’Àrea de Cultura en el projecte són:

 • Contacte amb inspecció educativa pel seguiment dels aspectes normatius del projecte.
 • Col·laboració amb els Serveis Socials Bàsics de l’Àrea de Comunitat i l’IES Baix Montseny en el disseny, implementació i avaluació del projecte i aspectes de millora.

Les funcions dels Serveis Socials Bàsics de l’Àrea de Comunitat en el projecte són:

 • Funcions de referent del projecte a nivell d’Ajuntament
 • Participar en l’elaboració i avaluació del projecte
 • Recerca, coordinació , seguiment i valoració dels diferents serveis que col·laboren en el projecte acollint a adolescents de l’ Institut
 • Temporalització i calendari dels torns dels diferents serveis
 • Recollir les demandes de casos de l’ Institut i canalitzar-les
 • Elaborar una graella amb els serveis on es podran derivar joves amb el nom de servei, el nom del responsable i les tasques que els joves poden realitzar.
 • Establirà el contacte entre jove, escola i referent del servei on es deriva el jove el primer dia i establirà contacte ‘in situ’ a mitja setmana amb el servei i així poder fer un retorn al centre.

 Les funcions dels referents dels  serveis i entitats on es fan les mesures educatives són les següents:

 • Preparar les feines que s’encomanaran al noi/a que ve a fer la mesura educativa.
 • Rebre al noi/a el primer dia, el qual ve acompanyat de l’educador/a social i el director/a del centre educatiu.
 • Situar al noi en el propi servei, explicar-li les tasques que farà i com les haurà de fer.
 • Fer suport al noi/a en tot allò que convingui en relació a la pràctica de les feines encomanades.
 • Fer una avaluació, a través de la fitxa de valoració del servei, del com el noi/a s’està desenvolupant en la mesura educativa.
 • Contactar amb l’educador/a social quan el noi manifesta alguna dificultat que fa molt difícil o inviable continuar amb la mesura educativa. Si no es pot contactar amb l’educador/a social es contactarà amb el director/a del centre educatiu.
 • Fer tancament a l’acabar la mesura educativa, de manera que se li dona el full d’avaluació al noi/a, se li comenta a grans trets com ha anat tot, i el noi /a s’acomiada del servei.

El paper de l’Ajuntament en la cobertura legal

En primera opció, la més fàcil d’implementar va ser que l’ajuntament contractés  una assegurança de voluntariat en el lleure per a mesures alternatives en benefici a la comunitat com la que presta la Fundació Pere Tarrés amb un cost de 3 euros anual per plaça no nominal que poden ocupar els diferents alumnes.

Durant el curs 2008-09 a aquesta Fundació no li sortia rendible aquest tipus d’assegurances i va ser l’ajuntament de Sant Celoni qui va contractar-les amb totes les garanties jurídiques, i actualment l’Ajuntament continua cobrint amb una assegurança expressa per aquest projecte.

Actualment els alumnes ETHOS formen part del paraigua legal de l’aula oberta de l’institut Baix Montseny AMETISTA.

  

Fases del projecte

 La implantació del projecte Ethos s’ha realitzat en quatre fases:

 • Fase 1 curs 2007-08: En aquesta primera fase s’implanta amb els serveis de l’àrea d’esports: el pavelló cobert de Sant Celoni i el Camp Municipal d’Esports

Es fa una avaluació del funcionament d’aquesta primera fase en dos estadis:

 • L’avaluació de l’àrea de Comunitat i l’àrea de Cultura de l’Ajuntament amb els caps dels serveis on han estat derivats els joves.
 • L’avaluació dels tutors i l’equip docent per tal d’analitzar l’evolució i canvi actitudinal dels alumnes després de la reincorporació al centre.
 • Fase 2 curs 2008-09: Ampliació dels serveis de l’Ajuntament per tal d’afavorir la millor ubicació per a cada cas, entenent que cada servei municipal ofereix unes característiques d’aprenentatge diferents i, per tant, la derivació des de l’equip docent sigui la més adequada.

Aquests serveis municipals són de  les àrees de Comunitat, Entorn, Aula Joan Fuster (escola d’adults), Fundació Baix Montseny (tasques municipals de jardineria, manteniment, neteja, muntatges diversos amb un % elevant de persones disminuïdes).

 • Fase 3 curs 2009-10: s’incorpora al projecte un servei públic de l’àrea de sanitat: el sociosanitari, on els alumnes realitzen tasques d’ajuda a malalts crònics tals com ajudar-los en la mobilitat o bé en tallers que afavoreixen el desenvolupament cognitiu de les persones ingressades.
 • Fase 4 curs 2010-11: per tal d’afavorir que l’ ETHOS sigui cada vegada més una mesura preventiva i en conseqüència amb les propostes de millora de l’avaluació de finals del curs2008-09, s’amplia l’oferta de serveis d’ETHOS en les tardes no lectives dels alumnes amb la finalitat de motivar l’alumne i incrementar la seva autoestima en els serveis de l’escola Pallerola (amb tasques d’ajuda a les mestres) i la Fundació Neurològica Baix Montseny (amb tasques d’ajuda als malalts).

Circuït – Protocol d’actuació

A proposta del tutor/a i/o l’equip docent de professors/es que tenen a aquell/a alumne/a s’informa a la Coordinadora Pedagògica. I la Coordinadora Pedagògica trasllada la proposta a l’equip directiu.

El tutor/a cita les famílies i es proposa la participació en el projecte de mesures educatives , es  fa signar un full de compromís de l’alumne/a pel que fa  a l’acceptació, sempre voluntària, de ser derivat al centre i un full d’autorització familiar que serveix per a tot el curs vigent.

Quan un/a alumne/a sigui proposat amb aquesta mesura l’educador/a social de l’ajuntament s’assabentarà per la coordinadora pedagògica a mitja setmana (dimecres després dels equips docents o dijous  a primera hora del  matí) per poder organitzar l’estada de l’alumne/a i ho comunicarà a el servei triat en virtut del tipus de falta tenint sempre present el calendari de disponibilitat dels diferents serveis (confegit i lliurat al centre pels Serveis Socials de l’ajuntament).

L’educador/a social confirmarà la possibilitat al dia següent (dijous o divendres al matí).

Cada entitat haurà de tenir una persona amb responsabilitat sobre l’ alumne/a que vetllarà pel compliment de la mesura tenint en compte els aspectes de puntualitat, treball i actitud. En cas contrari avisarà a l’educador/a social o a la direcció del centre (en els serveis de tarda).

L’Institut traspassarà còpia a l’educador/a social de l’Ajuntament dels fulls d’autorització paterna  i d’acceptació del noi/a.

Protocol de presentació: El dia acordat entre les quatre parts implicades en el projecte (centre – alumne/família – ajuntament – servei) el director/a del centre educatiu i el noi/a es trobaran amb l’educador social a l’Àrea de Comunitat i plegats aniran al servei on  es farà la mesura educativa per fer la presentació del noi/a i emmarcar la mesura .

Seguiment i valoració de l’actitud: Aquest seguiment es durà a terme durant el temps que duri el servei mitjançant un document a emplenar pel servei (Veure ANNEX). Aquest serà lliurat a l’alumne/a que serà l’encarregat/da de portar-lo al centre. Igualment se’n lliurarà una còpia a l’educador/a social.

Es tracta d’un document que contempla els aspectes a avaluar com la puntualitat, el respecte, la manera de treballar, la iniciativa, …

El referent de Serveis Socials fa un feedback cada dimecres mitjançant un correu electrònic a la direcció del centre per tal de poder informar a mitja setmana com van els alumnes derivats als diferents serveis.

En arribar al centre, l’alumne haurà d’omplir un full de reflexió que, més tard s’enviarà a la família amb la resta de valoracions.

Aquesta valoració que fa el noi/a s’enviarà al servei on el noi/a ha fet la mesura, una còpia a l’educador/a social referent del projecte, i una altra còpia a la família.

Horari de compliment: L’horari de realització de la mesura educativa queda recollida en les fitxes annexes de cadascun del serveis

La realització d’aquestes tasques és eina indispensable per a la reconsideració de la sanció i/o l’habilitació de tornar al centre.

Cap la possibilitat, depenent de la situació familiar, que l’alumne/a pugui venir les tardes al centre a fer la feina (dossier) encomanada i/o tasques de manteniment en concepte d’ Ethos intern.

Temporalització: Segons l’experiència dels dos anys que portem en l’aplicació, la temporalització òptima són cinc dies. I en els serveis de tardes extraescolars de quinze dies.

En algun cas es preveu la possibilitat que un noi/a torni a repetir altra vegada una mesura educativa i participi de nou en el projecte.

MECANISMES D’AVALUACIÓ

L’avaluació en aquest tipus de projecte ha de comportar sobretot l’aspecte actitudinal.

L’actitud positiva serà reconeguda en el moment de retornar al centre.

El seguiment es portarà controlat en el document ANNEX abans esmentat on hi constarà la puntualitat de l’alumne/a i l’actitud en el treball. La persona responsable que tutoritzarà a l’alumnat signarà i anotarà les valoracions que cregui oportunes en aquest full de seguiment.

El dia que es produeix la reincorporació de l’alumne/a, aquest/a es presentarà al director/a del centre per tenir una petita entrevista.

Allí, l’alumne també realitzarà un full de valoració de la mesura.Tot seguit, s’emetrà la comunicació a la família del resultat reflectit al full de seguiment. També tramet al servei concret una carta d’agraïment per la tasca duta a terme. A final de curs es farà una valoració global del funcionament del projecte de forma conjunta amb l’ajuntament.

A final de curs es farà una carta d’agraïment conjunta Ajuntament i Institut per a cada servei i entitat que ha participat en el projecte.

RECURSOS HUMANS

Personal dels diferents serveis col·laboradors.

ENTITATS PROMOTORES

Institut Baix Montseny i Ajuntament de Sant Celoni (Àrea de Comunitat i Àrea de Cultura).

SERVEIS COL·LABORADORS

En el moment de redactar aquest projecte les entitats celonines adherides són:

 • Àrea de Comunitat de l’ajuntament de Sant Celoni
 • Àrea d’Esports. Pavelló i Camp d’esports
 • Àrea d’Entorn de l’ajuntament de Sant Celoni
 • Hospital de Sant Celoni. Àrea sociosanitària
 • Fundació Acció Baix Montseny
 • Centre de formació d’adults Baix Montseny
 • Centre Municipal d’Expressió.
 • Ceip Josep pallerola i Roca
 • Fundació Neurològica Baix Montseny

Share