Convalidacions Cicles Formatius

Informació

La normativa preveu diversos tipus de convalidacions que pot sol·licitar l’alumnat d’ensenyaments de formació professional inicial. Les convalidacions obtingudes per aplicació d’aquesta normativa es traslladen a la documentació d’avaluació de l’alumnat principalment amb l’expressió “convalidat”, però en determinats casos es poden tractar com a reconeixements que es traslladen amb la mateixa qualificació.

Si es traslladen com a “convalidat”  comptaran 5 punts a efectes de la qualificació final del cicle formatiu LOE.

 

Convalidacions per a la matrícula

En el moment de formalitzar la matrícula no heu de demanar cap convalidació. El primer mes del curs s’obre un període per aquestes sol·licituds.

No us heu de matricular d’aquells mòduls o unitats formatives per als quals tingueu previst sol·licitar una convalidació o reconeixement (sempre que siguin de convalidació directa).

Així mateix, si us heu presentat o us voleu presentar durant el curs acadèmic, a un procés d’acreditació de competències professionals, no us heu de matricular d’aquells crèdits o mòduls associats a les unitats de competència que vulgueu acreditar.

 

Convalidació directa

Aquest tipus de convalidacions les resol la direcció de l’institut  aplicant la normativa vigent.

Una convalidació directa és aquella que permet convalidar mòduls o unitats formatives aplicant una normativa publicada al BOE o DOGC aportant determinats estudis oficials:, com per exemple:

 • Per convalidar en un cicle formatiu LOE: aportant mòduls o unitats formatives comuns(amb la mateixa denominació, durada i currículum) d’un altre cicle formatiu LOE o aportant crèdits del cicle formatiu equivalent LOGSE si apareix en l’annex IV del Reial Decret del cicle LOE corresponent. També es pot aportar un certificat oficial del nivell bàsic en prevenció de riscos laborals per convalidar la UF2-FOL, així com determinats estudis universitaris o certificats d’EOI per convalidar mòduls d’anglès o segona llengua estrangera (no l’anglès tècnic), o bé altres estudis específics segons la normativa de cada cicle LOE.
  En qualsevol cicle formatiu també es pot aportar l’assignatura optativa Formació laboral de Batxillerat LOGSE.

No es pot tramitar una sol·licitud de convalidació directa amb certificacions o titulacions d’estudis que no tenen reconeixement a nivell acadèmic ni si no estan contemplats en la normativa.

En el BOE núm. 266 de 2 de novembre de 2017 s’ha publicat l’Ordre ECD/1055/2017, de 26 d’octubre, que modifica l’Ordre ECD/2159/2014, de 7 de novembre, on s’estableixen noves convalidacions per a mòduls professionals de formació professional, tant en LOE com en LOGSE.

 

Taules de convalidació

 

Convalidació singular

Aquest tipus de convalidació la resol de forma individual el Departament d’Educació, perquè no hi ha cap normativa aplicable i s’ha d’estudiar cada cas.

Una convalidació singular la pot sol·licitar l’alumnat per convalidar crèdits, mòduls o unitats formatives amb continguts similars o afins (no comuns) sense cap normativa aplicable, si aporta:

 • Cicles formatius diferents al que es vol convalidar, no contemplats en la normativa.
 • Cicles formatius LOE si es volen convalidar crèdits LOGSE, en general (excepte aportant la UF2-FOL LOE per convalidar FOL-CAI, que per normativa li correspon una convalidació directa).
 • Ensenyaments reglats extingits (FP2, MP3…) només de determinades branques.
 • Ensenyaments universitaris (finalitzats o només iniciats)*, excepte per a CFGM en general.
 • Ensenyaments universitaris a l’estranger homologats, excepte per a CFGM.
 • Ensenyaments oficials d’idiomes reconeguts en Marc Europeu Comú de Referència del Consell d’Europa** del nivell mínim intermedi B1 per a convalidacions de l’anglès tècnic de Cicles de Grau Mitjà
 • Altres casos particulars de formació reglada.

*Per convalidar idiomes en CFGM cal demanar una convalidació directa si s’aporta Filologia o Traducció i interpretació (finalitzats).

Cal tenir en compte que només es poden sol·licitar convalidacions singulars amb estudis que condueixin a l’obtenció d’un títol oficial; per tant, no es pot sol·licitar la convalidació per cursets i/o diplomes d’estudis no reglats.

Els títols oficials amb reconeixement a l’àmbit acadèmic només els expedeix l’Administració educativa, totes les altres administracions no expedeixen títols amb reconeixement acadèmic.

Si s’ha participat en un procés d’acreditació de competències professionals, només s’accepta el certificat de Qualifica’t per formació d’un cicle formatiu diferent. No s’accepten els altres certificats per a convalidacions singulars.

Amb estudis universitaris finalitzats no es poden demanar convalidacions singulars en CFGM en general. En els CFGS es poden demanar i s’atorguen convalidacions singulars de crèdits Transversals LOGSE, la UF1-FOL LOE i els crèdits/mòduls/UF amb continguts afins, però només si correspon després d’estudiar la documentació aportada de cada cas.

Les persones que han iniciat estudis universitaris i no els han finalitzat però tenen algunes matèries superades, poden demanar les mateixes convalidacions com si els tinguessin finalitzats, però sempre caldrà estudiar la documentació presentada i, si correspon, només s’atorgarà si s’han superat un nombre mínim d’assignatures dels estudis universitaris.

 

Normatives

 

Model sol·licituds

 1. Sol·licitud de convalidació de mòduls/unitats formatives dels Cicles de Grau Mitjà
 2. Sol·licitud de convalidació de mòduls/unitats formatives del Cicle de Grau Superior de Mecatrònica Industrial
 3. Sol·licitud de convalidació de mòduls/unitats formatives del Cicle de Grau Superior de Química Industrial
 4. Sol·licitud de convalidacions singulars
Share