Pla d’impuls de la lectura (ILEC) Padrins Lectors

La nostra Escola participa en el Pla d’impuls de la lectura, proposat pel Departament d’Ensenyament, que té com a objectiu la millora de l’èxit escolar.

La Lectura i comprensió lectora és la base de tots els aprenentatges i constitueix el fonament necessari per a l’adquisició i comprensió d’altres matèries.

Els objectius que pretenem en el pla d’impuls de la lectura són els següents:

• Millorar la competència lectora.
• Promoure l’autonomia per a l’accés a la informació, la descoberta i l’ampliació de coneixements.
• Fomentar l’hàbit lector i el plaer de la lectura.

Per poder executar a aquest pla l’escola ha dissenyat un conjunt d’actuacions, entre les quals cal destacar:

1. A primària,  en els 30 minuts diaris de lectura, es programen activitats variades

• Lectura expressiva per part del mestre o els alumnes
• Lectura individual d’un text per tal d’obtenir informació
• Lectura col·lectiva d’un mateix llibre
• Lectura individual d’un text per tal d’obtenir informació
• Lectura lliure de la biblioteca de l’aula

Totes les sessions acaben amb uns minuts per poder parlar de la lectura i donar l’opinió o fer recomanacions.

D’aquesta manera facilitem l’adquisició dels objectius que ens hem plantejat, que són:

• Llegir un mateix llibre, amb el guiatge del mestre (saber llegir)
• Llegir expressivament (saber llegir)
• Sentir llegir el mestre (gust per llegir)
• Llegir lliurement (gust per llegir)
• Parlar de la lectura (gust per llegir)
• Saber extraure les idees principals d’un text (llegir per aprendre)
• Saber obtenir informació d’un text (llegir per aprendre)

2. A infantil,15 a 30 minuts diaris de lectura organitzats segons dinàmica d’aula. Es programen activitats diverses:

• Lectura expressiva per part del mestre
• Lectura individual (mirant contes, revistes …)
• Visionat d’un conte a la pantalla.

3. Biblioteca i Biblioteques aula

A fi de fomentar l’hàbit de la lectura, a partir de primària, es dedica un temps diari a la lectura individualitzada. A més a més, a Cicle Inicial, es fa un desdoblament de grup per poder incidir més en l’aprenentatge de la lectoescriptura.
A les aules hi ha un petit espai de biblioteca i a la biblioteca de l’escola es pot fer préstec de llibres de lectura, revistes, còmics…

4. Padrins lectors i padrines lectores

Des del curs 2015 -16 realitzem amb èxit, el projecte de Padrins Lectors. Es tracta d’una activitat cooperativa que consisteix a fer els alumnes més grans (5è i 6è) siguin padrins/padrines de lectura dels alumnes de 1r i 2n. Un cop per setmana. Això vol dir que cada padrí /padrina acompanya als companys de 1r i 2n en el seu procés d’aprenentatge de la lectura ajudant-los a llegir, motivant-los vers la lectura i fent-los de model. Els padrins i padrines es comprometen amb aquesta activitat al llarg del curs.

• Motiva a llegir als alumnes i connecta amb els seus interessos.D’entre els aspectes positius que aporta l’activitat, destaquem que:

• Responsabilitza als més grans de l’atenció i cura dels que no són tan grans, i els fa conscients que ells són el seu exemple, amb tot el que això implica.
• Afavoreix la relació entre els diferents nivells i millora la convivència dins el centre, ja que es treballa de forma cooperativa.
• Es treballen continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals.
• Hi ha una especial inclusió de tot l’alumnat donat que es presenten tasques de diferents graus de complexitat que respecten els diferents ritmes d’aprenentatge.

Els objectius que ens proposem són diversos:

• Potenciar els aprenentatges per part de tots els participants (padrins i fillols)
• Crear contextos significatius d’aprenentatge (“llegeixo perquè algú m’entengui”, “llegeixo per algú que li interessa escoltar-me”)
• Establir lligams afectius entre padrins i fillols al voltant de la lectura
• Generar una experiència positiva i plaent de lectura

Per dur a terme l’activitat, el primer que fan les mestres és decidir les parelles lingüístiques, una decisió que es basa en el nivell de competència lectora d’on parteixen els participants.

Aquestes parelles treballaran juntes tot el trimestre, una hora a la setmana, dins del temps destinat a la lectura diària. L’espai destinat a dur-ho a terme són les aules Des del moment que comença la sessió, la parella és inseparable; això afavoreix que s’estableixi una relació personal afectiva. És el fillol qui porta el llibre, que ha estat escollit amb l’ajuda de la mestra i del padrí prèviament a la sessió. Es tenen en compte diversos aspectes:

– La qualitat i adaptació de les obres.
– La varietat, els diferents gèneres i tipologies textuals.