Espais i Tallers

Als espais d’infantil, els infants troben materials variats i estructurats, que els hi permeten a partir del joc, l’exploració, l’experimentació, la creativitat, el raonament, la interpretació, el treball cooperatiu… ser  protagonistes i constructors dels seus propis aprenentatges.

A l’espai es respecta la diversitat de l’alumnat, el ritme d’aprenentatge individual i es potencia al màxim el desenvolupament de l’autonomia de l’infant.

Els alumnes escullen lliurement un espai setmanal, que  es duu a terme durant 3 matins.

En els  espais cada infant troba companys de tots els nivells (P3, P4 i P5), amb els que interactua, comparteix ,intercanvia i, en definitiva, construeix aprenentatges entre iguals.

Cada espai el porta a terme una mestra i té la seva pròpia ubicació a l’escola.

El paper de la mestra és observar, escoltar als nens, fer preguntes, plantejar hipòtesis… per poder saber si els objectius es van assolint. Per tant la mestra guia, organitza i  és mediadora en el procés d’aprenentatge. No hi ha un joc lliure purament, sinó que darrere hi ha una programació i un perquè.

Hi ha 10 espais diferents: Volum, Disfresses, jJc simbòlic 1 (caseta, botiga) i Joc simbòlic 2 (restaurant i hospital), Espai matemàtic, Experimentació, Espai artístic, Petit món (clics i animals petits), Construccions i Ens movem.

En els tallers de primària es treballen els continguts curriculars de forma transversal a través de la descoberta pròpia de cada infant, respectant el ritme d’aprenentatge individual i la diversitat. Els tallers són inter-nivell afavorint la interacció entre iguals. Els cicles  organitzen la distribució dels alumnes en els tallers i al final de curs tots els alumnes hauran gaudit de tots ells. S’utilitzen metodologies diverses segons tallers

A Cicle Inicial es fan 7 tallers diferents amb una periodicitat de 2 dies setmanals en sessions d’una hora i mitja. Cada taller dura 5 sessions en les quals es plantegen propostes diferents. Els tallers són : Plàstica ( castellà), Ciència,  Geometria, English (anglès),  Lecto-escriptura, Robòtica i Música.

A Cicle Mitjà els tallers es fan dues tardes en sessions d’hora i mitja. Els alumnes participen en vuit tallers diferents durant cinc sessions .Els tallers són: Matejocs 1 i 2 (castellà),  Experimentem 1 i 2, Tauletes i Xip (anglès), Volum (anglès)i  Coneixem el barri.

A Cicle Superior  hi ha cinc tallers que es duen a terme dos dies a la setmana en sessions de 1h 30′. Els tallers són: Emocions, Learn and fun (anglès), Qui menja sopes se les pensa totes, Màquines i invents, Rodamons i Tic tac en un toc.

Els espais I els talllers ens permeten, per tant:

  • Avançar en l’educació integral. Potenciar el desenvolupament integral dels nens i les nenes fent atenció als aspectes emocionals, motrius, cognitius, socials, comunicatius…
  • Contemplar la significativitat dels aprenentatges. Els nens aprenen i integren activament la informació quan experimenten, observen, fan, escolten, pensen o expliquen.
  • Fomentar la curiositat i l’interès. Aprenentatge actiu i significatiu a partir de la motivació, l’interès i la curiositat de l’infant. Cal sempre estimular els nens i les nenes a superar-se.
  • Facilitar l’experimentació. Els infants necessiten actuar amb els objectes, formular hipòtesis i comprovar els resultats de les seves actuacions amb diferents materials i en diferents circumstàncies. És per això que l’experimentació és una de les formes bàsiques en què els infants amplien els seus coneixements.
  • Propiciar aprendre de la interacció. En aquestes edats té una gran importància la mediació social, les relacions entre iguals, a partir del concepte de “les zones de desenvolupament proper” desenvolupat per Vigotski. Aquestes relacions sempre han de donar-se en un clima de seguretat i d’afecte.
  • Afavorir l’autonomia. És un objectiu primordial de l’educació infantil el progressiu augment de l’autonomia dels infants. Cal fomentar la independència del criteri de l’adult, la capacitat d’elecció i de decisió, l’autocontrol, el lliure accés als materials, la regulació de les relacions entre iguals.
  • Proporcionar l’ensenyança individualitzada. L’educació ha de ser acollidora i tolerant amb les diferències. Ha de fomentar l’ensenyança personalitzada tot respectant els ritmes de cada un dels alumnes, acompanyant el seu procés evolutiu i ajustant-se a les seves necessitats i capacitats.
  • Promoure el joc. El joc és una necessitat de la infància i una activitat de gran valor per a l’aprenentatge i l’equilibri personal. A través del joc els nens adquireixen habilitats motores, cognitives, socials i comunicatives. El joc és el vehicle que guiarà els nens vers l’aprenentatge amb motivació i amb èxit.