Projecte educatiu

Trets d’identitat 

  • L’escola es declara no confessional i pluralista.
L’escola és respectuosa amb totes les maneres de pensar i oberta a tothom. Respecta totes les creences religioses però no n’imposa cap.
  • L’escola es declara catalana en quant a la llengua vehicular i d’ensenyament.
La llengua catalana, definida com a pròpia i oficial del país en l’Estatut d’Autonomia, i d’acord amb la Llei de Normalització Lingüística i la Llei de Política Lingüística és la llengua d’ús i de comunicació en la vida quotidiana de l’escola, la llengua base d’aprenentatge i de tot l’ensenyament.
  • La llengua castellana.
La llengua castellana, oficial juntament amb la catalana, llengua de cultura i una de les més importants d’abast mundial, es treballa com a segona llengua i ha de ser tractada amb el rigor que mereix en la programació de l’Escola. Tal com contempla la normativa vigent, en acabar els estudis de Primària, l’alumnat ha de dominar tant la llengua catalana com la castellana.
  • La llengua anglesa.
L’escola ha fet l’opció de triar com a tercera llengua la anglesa, per ser una llengua de cultura i de gran importància històrica, per la seva importància comunicativa en el món actual i la demanda social existent del seu coneixement.
Els nivells de competència que l’alumnat ha d’assolir en la llengua anglesa, venen especificats en el projecte curricular del centre.
  • L’escola promou educativament els valors ètics de progrés que la humanitat va descobrint i conquerint en la seva experiència i evolució històriques.
L’escola es proposa educar:
• Per a la solidaritat entre les persones els pobles i les nacions.
• Per al civisme, tot fomentant aquelles actituds de respecte.
• Per a la pau, desterrant de l’escola tot tipus d’acció i actitud violentes i fomentant l’entesa entre les persones per camins de no-violència.
• Fomentant el respecte i l’amor per la natura, fent conscients als alumnes que el nostre propi futur depèn d’un futur sa i vigorós del planeta.
• En l’esperit crític, que permeti al nostre alumnat percebre i analitzar tot tipus de situacions futures.- L’escola educa sense discriminació per raons de gènere.
  • L’escola es gestiona democràticament.
La gestió de l’escola és democràtica i es realitza a través dels diferents òrgans de govern, a partir del que estableix la LOCE i de la pròpia tradició d’escola.
  • Treball en equip basat en el diàleg i el consens.
Considerem el treball en equip del professorat una condició necessària per aconseguir una coherència de la feina entre els diferents cursos i cicles que té per finalitat que els alumnes rebin un ensenyament coordinat i ordenat.
  • L’escola encoratja i propicia els plantejaments innovadors.
L’escola encoratja els plantejaments diferents i atractius que vulguin portar a terme un mestre o una mestra, equip de curs, de cicle o àrea, sempre que la coordinació pedagògica del centre consideri que hi ha indicis suficients de que poden revertir en la millora de la qualitat de la tasca educativa.
  • L’escola és una institució oberta.
Col·labora amb altres escoles del barri a través de diferents entitats i agrupaments com són reunions de directors i directores, activitats organitzades pel centre de recursos, etc.
Està oberta a les propostes del districte en quant a participació en actes culturals i cívics.
Es preocupa de l’entorn amb la finalitat de contribuir en la seva conservació i millora, tenint en compte que els nostres escolars són usuaris habituals de tot el que envolta físicament l’escola.
Col·labora amb organitzacions no governamentals que suposin una millora en las condicions de vida de col·lectivitats poc desenvolupades materialment.

La línia pedagògica i metodològica es configura globalment sota el model de l’anomenada històricament “pedagogia activa”, tot incorporant el constructivisme i els aspectes més rellevants dels nous corrents pedagògics.

 • L’escola fomenta en l’alumnat una actitud curiosa, crítica i investigadora, que esdevindrà una base per la seva formació i una porta per a l’adquisició d’aprenentatges.
 • L’educació es fonamenta en l’activitat de l’alumnat, partint dels seus coneixements previs i cercant que vagin des d’allò que els és conegut fins al que els és desconegut, amb rigor, aprofundiment i sistematització.
 • Fomentem unes relacions socials correctes i riques on cada nen i nena tinguin la possibilitat d’expressar la seva personalitat i desenvolupar les seves capacitats intel·lectuals, afectives, manuals, artístiques i físiques.
 • Respectem i tenim en compte la personalitat de cada nen i nena i es potencien aquells aspectes que l’ajudaran a desenvolupar-se en el món.
 • A l’escola tenim en compte la diversitat dels ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals, adoptant una actitud integradora envers tots els alumnes i utilitzant tots els recursos possibles per aconseguir el progrés personal de tots els nens i nenes.
 • Es desenvolupa un tipus d’educació integral, que abraça els màxims aspectes possibles de les persones.
 • Fomentem el treball en equip de l’alumnat com una experiència educativa necessària, tant pel que fa a les relacions interpersonals com pel que fa al coneixement en sí d’aquest sistema de treball, habitual en el món de l’ensenyament i en el del treball.
 • L’escola és centre formador universitari.