Consell escolar

Què és el Consell Escolar del Centre?

És l’òrgan de govern del centre educatiu, ja sigui de primària o secundària. Està compost per representants del personal docent, del personal d’administració i serveis, dels pares i mares, de l’associació de pares i mares, dels alumnes i un representant de l’Ajuntament. Els representants surten elegits per votació.

Les seves funcions són entre altres:

 • Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
 • Aprovar el reglament de règim intern del centre.
 • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i material escolar.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar.
 • Elaborar un informe que s’inclou en la memòria anual.

L’actual consell escolar està format per:

Equip directiu:

·         Elisabet Gutés

·         Anna Alucha

·         Núria Sanz

Representants del sector de professorat:

·         M. Jesús Sánchez

·         Elena Sánchez

·         Pilar Dalmau

·         Noemí Almansa

·         Albert Queixalós

Representant del PAE:

·         Ana Maria Alonso (Referent Coeducació)

 Representants del sector de pares i mares d’alumnes:

·         Montserrat Tarrida

·         Amèlia Boix

·         Victòria Armeijach

·         M Olatz Michelena

·         M. Teresa Rodríguez

·         Judit Vicente

Representant de l’Ajuntament:

·         M Teresa Pastó

Representant de l’AFA:

·         Susana Ayorinde

Constituit en comissions:

Comissió de menjador:

 • Elisabet Gutés
 • M Olatz Michelena
 • Elena Sánchez
 • Núria Sanz
Comissió permanent:

 • Elisabet Gutés
 • Susana Ayorinde
 • Pilar Dalmau
 • Núria Sanz
Comissió de convivència:

 • Elisabet Gutés
 • Amèlia Boix
 • Núria Sanz

Comissió econòmica:

 • Elisabet Gutés
 • Montserrat Tarrida
 • Núria Sanz