Metodologies

TREBALL PER PROJECTES 

Els Projectes responen a la necessitat de saber i a l’interès per aprendre. No és tan important el que s’aprèn (producte) com el camí que es fa (procés): fer-se preguntes, tenir curiositat, discriminar entre allò que sé i allò que m’agradaria aprendre, buscar informació de manera autònoma o amb l’ajut dels adults (família, mestres…), sintetitzar-la i comunicar-la, relacionar-la amb altres aprenentatges o amb vivències anteriors. A la vegada, permet que cada infant potenciï les seves capacitats individuals, desenvolupi habilitats per ser competent i resolgui els reptes que se li plantegen.

Els projectes poden sorgir per qualsevol esdeveniment:

• Una proposta duta a terme per part d’un mestre/a.
• Un centre d’interès que afecta la vida de l’escola.
• Una idea o vivència d’un infant.
• Un esdeveniment relacionat amb l’aula….

A partir d’aquesta pregunta elaborem conjuntament  el mapa conceptual amb els possibles temes que creiem que es podrien treballar (no és un mapa conceptual tancat, sinó una primera reflexió del tema).

El mestre acompanya els alumnes en la seva descoberta implicant-s’hi tant o més que ells. Estimula els infants i propicia situacions d’aprenentatge que permetin a l’alumne/a avançar i enriquir-se.
Proporciona els recursos necessaris perquè siguin ells els que construeixin de manera autònoma els propis coneixements.

Els projectes impliquen una manera de fer que afavoreix la iniciativa i l’autonomia en el treball.

Hem de concebre l‘infant com un ésser capaç de pensar, de ser crític i reflexiu.
Per tant el treball per projectes permet treballar sobre vivències i experiències reals que interessen als infants i que alhora desencadenaran en unes conclusions també reals i per tant difícils d’oblidar.
Cal afegir que els infants troben els projectes divertits i motivadors, ja que se’ls plantegen grans reptes que han de resoldre.
Ells formen part de manera activa durant tot el procés de planificació: s’organitzen, cerquen la informació, resolen els reptes, treuen unes conclusions …

Per fer-ho és imprescindible diferenciar entre allò que ja sap i allò que es necessita aprendre, pensar en les fonts on es pot obtenir informació, seleccionar-la i integrar-la amb els coneixements que ja tenim i, finalment, ser capaç de comunicar-la. Considerem els projectes una bona manera de posar l’alumnat en situació d’aprenentatge de tot un procés i una recerca. El procés del projecte també afavoreix la implicació de la família i altres persones externes al grup classe.

TREBALL COOPERATIU

El treball cooperatiu és una eina d’aprenentatge amb la qual els alumnes s’organitzen en petits grups per treballar junts amb la intenció d’aconseguir metes i objectius comuns. Els objectius d’aquesta manera de treballar, entre d’altres,  son que els alumnes puguin establir relacions solidàries entre ells ja que no tothom pot participar i aportar de la mateixa manera però totes les aportacions i participacions tenen el mateix valor dins el grup. Així com augmentar la cohesió del grup i respectar els diferents punts de vista.

EXPERIMENTACIÓ I MANIPULACIÓ DE MATERIALS

En els darrers anys el claustre de l’escola ha estat rebent formació sobre com ensenyar les matemàtiques d’una manera diferent. La introducció de la matemàtica manipulativa té com a objectiu donar suport a l’ensenyament de les matemàtiques fomentant en els nens i nenes un aprenentatge més lligat a les seves vivències, que parteix de les seves capacitats d’intuïció, de raonament i de creativitat.

L’experimentació forma part de l’aprenentatge i del procés evolutiu dels infants. Basats en la pedagogia del “Learning by doing” els infants, tal i com es fa a la vida real, aprenen a través del joc simbòlic, de la imitació i a partir de l’experiència. Afavorir contextos de treball pràctic potencia la seva capacitat crítica i de raonament.