Consell Escolar

Què és el consell escolar?

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

Composició del consell escolar 2019

Direcció del Centre, que en serà el President/a:

Magda Agustí

· Cap d’Estudis:

Esperança Abad

· Secretaria:

Mercè Brunet

· Sis mestres del Claustre:

Vanesa Bermejo

Carolina Oliver

Elisenda Paretas

Roser Roca

Irene Rodríguez

María Santos

· Cinc representants dels Pares/Mares:

Verònica Arteaga

Anna Jiménez

Ruth Reche

Griselda Sánchez

Joan Vall-llovera

· Un representant de l’AMPA:

Loli Olivares

· Un representant del personal no docent de cada sector (PAS – PAE):

Diego Barroso

Mireia Espinosa

· Un representant de l’Ajuntament:

Pilar Aznar

Funcions del consell escolar dels centres públics:
a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
c) Aprovar les propostes d’acords de co-responsabilitat, convenis i altres acords de col·—col·laboració del centre amb entitats o institucions.
d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
e) Aprovar la carta de compromís educatiu.
f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.