Documents de centre

Aquests són alguns dels documents que millor defineixen què fem a la nostra escola i que poden ser d’interès de les famílies.

Entenem que són documents importants en el funcionament quotidià del centre i és per això que us els volem donar a conèixer. Podeu accedir als documents clicant a sobre de la imatge corresponent.

PEC

Aquest és el document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics i els principis organitzatius.

Al llarg del curs 2017/18 ens plantegem fer una revisió exhaustiva d’aquest document per adaptar-lo a les noves necessitats i canvis que es produeixen en la nostra societat i propi sistema educatiu.

En aquest document s’especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d’actuació del centre, la concreció dels currículums que s’imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l’educació en valors i altres ensenyaments”.​

NOFC

Les NOFC és el document en el que es recullen els elements relacionats amb l’estructura organitzativa del
centre. Dins d’aquests s’inclouen:

– Criteris organitzatius.

– Criteris pedagògics.

– Procediments.

– Altres elements de l’organització i el funcionament.

Projecte Lingüístic

​El projecte lingüístic és un document que forma part del Projecte Educatiu de Centre.

En el projecte lingüístic explicita: els usos lingüístics del centre, les decisions metodològiques i didàctiques i els aspectes organitzatius en referència a l’ús de la llengua.

Pla d’Acollida de Centre

Aquest document recull les actuacions que es realitzen amb el nou alumnat que es matricula a l’escola.

Les característiques de cada cas i les diverses situacions i moments en el que inicien la seva estada en el centre poden ser diverses. Cal donar respostes personalitzades a aquests casos amb intervencions concretes de diferents agents i tenir-les previstes per tal que així es portin a terme.

Per altra banda, el centre també acull a mestres que inicien una etapa professional més o menys llarga a la nostra institució. El document prova d’informar als mestres nouvinguts d’aquells aspectes bàsics de funcionament i organització que li ajudaran a una més ràpida i millor adaptació a la nostra escola.

Projecte de Convivència

El Projecte de convivència reflecteix les accions que el centre educatiu desenvolupa per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Pla TAC (en revisió curs 2019-2020)

Perquè el procés d’implementació dels recursos digitals en els processos d’ensenyament i aprenentatge es desenvolupi de manera harmònica, és necessari un pla TAC específic que formi part del projecte educatiu del centre. El pla TAC ha d’establir unes directrius clares per a l’ús eficient de les tecnologies i per assegurar la
competència digital dels alumnes, la integració curricular i l’ús inclusiu dels recursos digitals i la innovació metodològica.

Carta de compromís educatiu

La carta de compromís educatiu és una eina que, en aplicació del projecte educatiu, facilita la cooperació entre les famílies i el centre educatiu, que ha d’expressar els compromisos d’ambdues parts per garantir la cooperació entre les accions educatives, d’acord amb l’article 20 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i l’article 7 del
Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

Funcionament i organització del SIEI

El Suport Intensiu per l’Escolarització Inclusiva són dotacions extraordinàries de professionals que s’incorporen a les plantilles d’escoles, centres d’educació secundària i instituts-escola, com a recursos intensius i conjunturals que se sumen als recursos d’atenció a la diversitat universals i addicionals que els centres ja disposen.

Amb aquest document hem volgut organitzar el funcionament d’aquest suport adaptant-lo a les necessitats del centre en el curs 2018-19, però entenem que aquestes poden canviar. Dins d’aquest document es troben les intervencions de l’equip d’atenció a la diversitat, els seus horaris d’atenció, l’estructuració i el funcionament de les diferents aules que dins del centre es poden utilitzar per realitzar suports d’atenció educativa, els Plans de Suport Individualitzat…

Normes d’ús del correu electrònic

A la nostra escola cada mestre/a tutor té una adreça de correu electrònic que ens ajuda a mantenir comunicació amb les famílies.

Aquesta via de comunicació s’ha de regular amb unes mínimes normes d’ús. Al document arxiu les podeu llegir.

Projecte Rodallibres

Aquest és el projecte de socialització de llibres de la nostra escola. Amb ell fomentem la reutilització d’aquest material escolar a la vegada que prioritzem una proposta col·laborativa entre els components de la comunitat educativa i de respecte pel material didàctic.