Projecte educatiu

A l’escola vetllem perquè els i les alumnes rebin una educació integral orientada al ple desenvolupament de la seva personalitat, amb respecte als principis democràtics de convivència i als drets i les llibertats fonamentals. Aquesta educació integral ha de dotar a tots els i les infants del centre de coneixements i habilitats bàsiques i necessàries per desenvolupar-se a la vida, atenent a aspectes educatius, artístics, socials, emocionals, intel·lectuals, físics i formatius.

Clicant sobre cada apartat podreu llegir el desenvolupament d’aquests principis educatius.