Escola inclusiva

9 sense num.jpg

Entenem la inclusió com un procés on detectem, identifiquem i donem resposta a la diversitat de necessitats del nostre alumnat, fomentant la seva participació en el procés d’aprenentatge i en la vida escolar del centre.

Aquest concepte d’inclusió ens ha permès crear i creure en una escola per a tothom, una escola que promou la cohesió social  gràcies a facilitar l’atenció educativa de tots els i les alumnes i, en particular, d’aquells que poden trobar més barreres en l’aprenentatge i la participació.

Per tant, som un centre compromès en oferir a tot l’alumnat els ajustaments i suports necessaris per assolir el màxim desenvolupament acadèmic, personal i social que permeti la seva inclusió en la vida escolar i social.

No són poques les mesures i suports que mobilitzem per assolir aquest objectiu:

  • Detecció i estimulació precoç on intervenen mestres, famílies i altres agents (EAP, CDIAP, CREDA…).

  • Mesures i suports addicionals que parteixen de les intervencions de la mestra d’educació especial, la realització de sessions SEP (Supot Escolar Personalitzat) per a

    lumnat amb dificultats d’aprenentatge, accions tutorials específiques, l’aula d’acollida per facilitar la rebuda de l’alumnat nouvingut, així com intensificar l’aprenentatge de la llengua catalana, i d’altres suports que es puguin derivar de les necessitats de l’alumnat.

  • Mesures i suports universals com l’avaluació formativa i formadora, adaptació de metodologies, de selecció de continguts, agrupaments flexibles, organització d’aula, docència

    compartida, el treball cooperatiu, la resolució col·laborativa dels conflictes…

  • Plans individualitzats per donar resposta a la consideració que pel progrés de l’alumne/a són insuficients les adaptacions incorporades a la programació ordinària i les mesures de reforç o ampliació previstes.