Qualitat acadèmica i metodologia

Partint del nostre Projecte Educatiu, els professionals del centre ens plantegem, curs darrere curs, objectius d’àmbit organitzatiu i pedagògic en la línia de donar resposta a les prioritats del propi sistema educatiu català i a les necessitats del nostre propi alumnat.

Aquests objectius es concreten en el Pla General Anual mitjançant actuacions temporitzades amb responsables específics i que permeten, a partir d’indicadors, valorar el grau d’assoliment de cada objectiu en la Memòria anual.

Aquests dos documents es poden consultar en el nostre web.

La reflexió que s’esdevé del compliment d’aquests objectius ens porta a prendre noves decisions que ens fa millorar processos i resultats, permetent-nos seguir treballant en propòsits tan importants per nosaltres com:

– La inclusió i personalització de l’aprenentatge.

– Innovació metodològica.
– Accions de dinamització lingüística.

– Creixement professional dels docents basat en la formació contínua.

– Implicació i compromís de les famílies.
– Prevenció i reducció de l’absentisme.

– Relació del centre amb l’entorn afavorint el treball en xarxa.

– Millorar els resultats escolars.

– Inclusió de les tecnologies a l’aula.

Arrel de formacions realitzades per l’equip docent durant varis cursos acadèmics, en el 2018-19 s’inicia el treball amb dues metodologies d’aplicació actual en el centre amb una valoració molt positiva per part de l’equip de mestres.