L’escola

La nostra escola treballa per l’educació integral de l’alumne. Entre els principis del nostre projecte educatiu, destaquem els següents:

  • L’alumne és el protagonista de la seva educació.
  • Respectem els diferents ritmes d’aprenentatge i les necessitats de cada alumne.
  • Respectem i ens adaptem a les necessitats de cada alumne.
  • Fomentem la creativitat, la curiositat, ser crítics, etc.
  • Promovem les relacions entre iguals, petits i grans i escola i família.

Conscients que la societat actual està sotmesa a canvis constants, l’escola s’ha d’adaptar a les noves demandes. Per això, la nostra escola està en un procés de canvi metodològic. 

Així doncs, treballem perquè els nostres alumnes acabin la primària sent competents en tots els àmbits

En l’àmbit acadèmic, volem que descobreixin el gust per aprendre, el treball en equip i el valor de l’esforç per aconseguir els objectius proposats. 

En l’àmbit personal, pretenem que el nen o nena desenvolupi al màxim les seves capacitats, la seva personalitat i el respecte pels altres tot treballant les seves emocions. 

Al centre, intentem crear un ambient on l’infant trobi la tranquil·litat, l’afecte i la seguretat que necessita per aprendre i desenvolupar-se com a persona.