8. Feu proves?

Sí. Les proves individuals escrites o orals són una de les eines per fer el seguiment de l’aprenentatge de cada nen, amb un enfoc competencial. L’avaluació del treball en grup es fa mitjançant coavaluacions (entre alumnes) i autoavaluacions.

Els instruments per avaluar tant individualment com en grup són: les rúbriques (graelles amb els diferents nivells que el nen pot assolir), graelles d’observació (per recollir dades d’hàbits, comportaments, valors), el dossier (conjunt de documents d’un projecte o tema per ser conscient de la seva pròpia evolució) i l’àlbum/carpeta d’anelles (carpeta on l’alumne/a guarda els seus documents).

Tot això es resumeix als informes trimestrals a Primària i quadrimestrals a Infantil.