Coordinació pedagògica i comissions

L’equip de Coordinació Pedagògica de l’escola està format per tres membres:

 • Cap d’Estudis: Marta Cortina
 • Coordinadora d’Educació Infantil: Marta Cortina
 • Coordinadora d’Educació Primaria: Mireia Conus

Es reuneixen un cop per setmana i són les encarregades de gestionar i coordinar les informacions i activitats que afecten a tota l’escola i als diferents nivells educatius.

Tanmateix funciona una Coordinació TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement), que pretén fomentar ponts transversals en l’ús didàctic de les tecnologies al centre.

 • Coordinadora TAC: Noemí Ruiz
 • Comissió TAC: Noemí Ruiz, Marta Cortina

Les seves funcions són:

 • Assessorar el professorat en lús didàctic de les TAC i orientar-lo sobre la formació TAC, amb la col·laboració dels serveis educatius de la zona.
 • Assessorar lequip directiu, els professors i el personal dadministració i serveis del centre en lús de les aplicacions de gestió acadèmica i economicoadministratives del Departament d’Ensenyament.
 • Vetllar per pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del centre.
 • Vetllar pel compliment de la reglamentació normativa i dels estàndards tecnològics.

També disposem de Comissions o equips de treball en les que s’agrupen els membres del Claustre de professors es reuneixen setmanalment per desenvolupar els objectius proposats en la Programació General Anual en relació a:

 • Innovació i festes: Bàrbara Edeler, Isabel Aleixandre, Mireia Conus
 • Botigueta: Bàrbara Edeler,Emma Lari
 • Biblioteca: Marisa Corro, Ariadna Blasco, Marina Peralba
 • Riscos Laborals: Emma Lari
 • Convivència: Emma Lari, Pilar Sànchez, Maite Rodrigo