Missió

A l’escola El Roure tenim com a missió principal Educar i Formar persones responsables, autònomes, crítiques, competents, creatives, participatives i conscienciades amb l’entorn, per tal de poder-se integrar plenament a la societat.

 

És per això que ens plantegem el següent decàleg:

 

1. Oferir un ensenyament de qualitat per aconseguir uns bons resultats educatius i acadèmics que capacitin i orientin, als nostres alumnes a aconseguir les seves metes personals i socials dins de la comunitat.

2. Potenciar el diàleg, la col·laboració i negociació per tal d’arribar a l’aprenentatge significatiu, amb l’ús de les TIC, l’experimentació i el coneixement del nostre entorn més proper, per a desenvolupar persones competents a la vida.

3. Oferir una educació inclusiva, on tothom tingui les mateixes oportunitats, i crear les condicions que facin efectiva la igualtat d’oportunitats per accedir a una educació de qualitat i evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió.

4. Donar atenció a la diversitat d’alumnes del centre respectant i potenciant els seus diferents ritmes d’aprenentatges.

5. Garantir les finalitats de l’educació en un sistema democràtic entre les quals figuren el desenvolupament de la personalitat i de les capacitats i competències dels alumnes.

6. Fomentar la constància, els hàbits de treball, la pulcritud i el gust per l’estudi, ja que tot això permet consolidar els aprenentatges i l’assoliment de tècniques d’obtenció, selecció, processament i comunicació de la informació.

7. Treballar l’adquisició de les competències bàsiques, més enllà dels continguts, per facilitar la integració en una societat canviant i per a facilitar eines i estratègies que permetin continuar aprenent al llarg de tota la vida.

8. Aplicar metodologies i recursos d’innovació com a eines educatives, per motivar l’aprenentatge i desenvolupar al màxim les possibilitats de formació dels alumnes.

9. Fomentar l’orientació personalitzada dels alumnes i families per a facilitar la seva adaptació i progressió als estudis.

10. Cercar la satisfacció de la comunitat educativa pel servei educatiu que ofereix el centre, que es pot resumir en un procés d’ensenyament i aprenentatge basat en la qualitat.