11. Què són els aprenentatges competencials?

Els conceptes que s’aprenen a matemàtiques els apliquem a l’àrea de medi social i natural (lectura de gràfics, estadístiques, plànols, escales, percentatges) Les mesures, angles i volum els utilitzem a plàstica.

Treballem la llengua escrita sistemàticament en els tallers de llengua, on treballem tot tipus de textos (l’exposició, l’argumentació, la descripció, la narració, la nota, la notícia, el correu electrònic…) que s’apliquen a totes les àrees de la Primària.

A la llengua oral apliquem les estructures, el vocabulari, el to, la pronúncia a converses, debats, assemblees, exposicions orals, roll-play, entrevistes…

La lectura comprensiva i la literatura la treballem a través de la lectura guiada, el llibre de calaix, les notícies actuals, les lectures matinals, la lectura en família, el bibliopati.

La llengua oral anglesa es treballa en grup reduït, especialment a educació infantil. Són aprenentatges de rutines, hàbits, lèxic i algunes estructures bàsiques.

La plàstica la treballem mitjançant tallers de pintura, dibuix , volum , sempre amb unes pautes estètiques d’exposició de feines dels/de les nens/es consensuades a nivell d’escola . A música es treballa la percepció i la creació amb sortides musicals. Participem en projectes musicals de la comarca.

La competència digital la treballem a totes les àrees mitjançant l’entorn virtual, formació en instruments i aplicacions, la recerca pautada i guiada en internet, i la seguretat i el treball ètic sobre les noves tecnologies.

L’educació en valors es treballa a totes les àrees i en tot l’horari escolar, implícitament es treballa el sentit crític, la solidaritat, la coeducació, la inclusió, saber conviure amb els altres, la sostenibilitat i de manera explícita a les assemblees i les tutories individuals i col·lectives.

Els nens aprenen a saber com van en el seu propi aprenentatge a totes les àrees, quines coses els hi costen, en quines coses s’han d’esforçar…mitjançant la seva autoavaluació. És la competència d’aprendre a aprendre.

Els nens aprenen a tenir l’autonomia pròpia de la seva edat, sobretot complint amb les seves responsabilitats. És la competència d’iniciativa i autonomia personal.