Visió

Què volem ser?

Volem ser el referent sociocultural per als nostres alumnes i les seves famílies, convertint-nos en motiu d’orgull per a tots ells.

El nostres objectius:

1.El benestar emocional dels nostres alumnes.

‣ L’educació és un projecte que compartim amb il·lusió i esforç amb vosaltres, pares i mares.
‣ 
Les competències emocionals afavoreixen les relacions amb els altres i amb un mateix; faciliten la resolució positiva dels conflictes, contribueixen a la salut física i mental i això facilita la motivació i, per tant, l’aprenentatge.
‣ L’educació emocional la tenim present en totes les àrees, com si es tractés d’un tema transversal.

2. Vetllar per la millora continuada dels resultats acadèmics en totes les àrees d’aprenentatge.

‣ Donem un enfocament globalitzat dels aprenentatges i transversalitat dels coneixements:

‣ aprendre a pensar per construir i renovar el seu saber.
‣ seleccionar els coneixements i adquirir estratègies i habilitats per resoldre situacions de la vida.

‣ L’aprenentatge dels nostres alumnes ha de ser significatiu, amb materials que garanteixin la seva motivació i els permetin experimentar, manipular….

3. Incorporar les noves tecnologies en l’aprenentatge diari.

Prioritzem el seu ús quotidià, com un recurs educatiu que facilita la diversitat, la motivació i el desenvolupament de les habilitats cognitives i de comunicació social:

‣ Pissarres digitals.
‣ Aula d’informàtica.
‣ Ràdio, video i TV escolar.
‣ Tauletes digitals i aprenentatge mòbil.
‣ Espais web, blocs i portafolis digitals.
‣ Canals digitals de difusió multimèdia.
‣ Xarxa social educativa pròpia.
‣ Plataforma virtual d’ensenyament i aprenentatge

4. Vetllar per la competencia en les tres llengües.

‣ Respecte i coneixement per altres llengües i cultures.
‣ Introducció de l’anglès des de P3.
‣ Desdoblaments a tots els grups per implementar la competència oral dels alumnes.
‣ Anglès parcialment en una àrea no lingüística: Coneixement del Medi a 1r , 3r i 5è i Plàstica a 4t.

5. Propiciar un bon clima de cooperació i tolerància.

‣ Assemblea de nens i nenes.
‣ Apadrinaments entre cursos.
‣ Cultura de l’esforç i del plaer per aprendre.
‣ Corresponsabilitat en l’aprenentatge.

Per desenvolupar aquests objectius tenim en compte una sèrie de premisses que formen part de la nostra pròpia identitat: 

‣ Principi inclusiu: atenció de l’alumnat per assegurar expectatives d’aprenentatge per cada un d’ells.
‣ Metodologies participatives per sobre de les expositives: alumne protagonista dels seu propi aprenentatge.
‣ Presentació de diferents escenaris d’aprenentatge per despertar la seva inquietud.
‣ Activitats diversificades: individuals, en grup, procedimentals, manipulatives, pràctiques….
‣ L’aula distribueix els alumnes en diferents grups destinats a ajudar-se i a treballar junts per aconseguir un mateix objectiu.
‣ Treball per racons/jocs.
‣ Tallers
‣ Tutoria entre iguals.
‣ Activitats cooperatives.
‣ Materials curriculars variats: quaderns de treball, llibres de consulta, recursos digitals…