Exposicions orals

Amb la finalitat de desenvolupar i sistematitzar la competència lingüística, la nostra escola El Roure es proposa incidir en la producció d’activitats d’expressió oral per part dels alumnes per a què siguin capaços d’elaborar i expressar les seves idees, opinions i construir el propi pensament.

Entre les actuacions previstes, cal destacar:

  • Revisió del currículum en espiral i seqüenciació de les activitats orals específiques per a cada nivell.
  • Elaboració d’un document de criteris bàsics o guió tipus rúbrica del que s’espera d’una exposició oral (adequat per nivells): presentació, entonació, to corporal, elements multimèdia, ús de vocabulari tècnic, ús de la llengua catalana…
  • Realització d’exposicions orals preparades en relació a les unitats de les àrees de coneixement (Medi, Ed. cívica i valors…), fent ús del guió de l’exposició oral (rúbrica).
  • Gravació (de veu i vídeo) de les intervencions dels alumnes per a aplicar l’autoavaluació i la coavaluació d’acord amb el guió establert i fent servir la rúbrica establerta per fer propostes de millora.
  • Implementació del projecte de ràdio a l’escola amb els grups de 4t, 5è i 6è per produir textos de diferents tipologies que afavoreixin l’expressió i comunicacions orals