Valors

L’escola El Roure es defineix com un centre amb caràcter de servei públic, gratuït, igualitari, lliure i coherent amb els valors d’una societat democràtica.

És per això que:

  • Es manifesta plural perquè accepta distintes ideologies, és aconfessional, defensa la llibertat i la igualtat i lluita contra les discriminacions de raça, sexe i llengua i fomenta els drets humans.

  • L’educació i la convivència es desenvolupen en un marc de tolerància i respecte a la llibertat individual i de diàleg.

  • Es fomenten els valors individuals com l’autoestima, la responsabilitat, la iniciativa i l’autonomia dins d’un context social compromès, per tal que els alumnes puguin resoldre els problemes que se’ls plantegen.

  • Es promou la motivació i la cultura de l’esforç, com a vies de superació per aconseguir millorar els processos i els resultats.

  • És un centre actiu que treballa per formar i educar els nostres alumnes perquè esdevinguin persones capaces de desenvolupar-se en societat.

  • És un centre participatiu perquè tota la comunitat educativa (mestres, personal d’administració i serveis, pares i alumnes) participen en la seva gestió i, a més, el centre està obert i participa de les activitats de l’entorn.