Treball per projectes

Les àrees de llengua , medi natural i social i descoberta de l’entorn i matemàtiques es treballen a partir de projectes escollits pels alumnes. Aquesta metodologia afavoreix adquisició de les competències bàsiques atès que:

 • Parteix d’uns temes negociats amb l’alumnat.
 • Fa protagonista l’alumnat en la construcció del propi coneixement perquè focalitza el desig de saber coses noves, la formulació de preguntes, la reflexió sobre el propi saber, la recerca de nous coneixements i la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge.
 • Dóna gran rellevància al treball cooperatiu. S’elaboren preguntes o hipòtesis, es prenen decisions sobre el repartiment de tasques i es posa en comú el resultat de les tasques individuals i s’elabora col·lectivament el resultat.
 • Incentiva processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb altres problemes.
 • Es transfereixen estratègies per aprendre: es representa el procés de construcció de coneixement, s’avalua el que s’ha après i com s’ha après.
 • S’activa la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per construir coneixement de forma compartida

 

 • ÀREES QUE ES TREBALLEN
  • Ed. Infantil
   • Intercomunicació i llenguatges
   • Coneixement de l’entorn
   • Coneixement d’un mateix
  • Ed. Primària
   • Medi natural
   • Medi social
   • Llengua catalana
   • Matemàtiques (es comença a introduir).

 

 • QUI I COM S’ESCULL

Els alumnes escullen els temes que volen treballar en assemblea d’aula.

En una primera sessió es fa una pluja d’idees i els alumnes proposen diferents temes i expliquen què és el que els motiva a estudiar-los. A la següent sessió es fa una votació per escollir el tema del projecte o s’arriba a un concents.

 

 • DURADA

La durada de cada projecte està en funció de les motivacions dels alumnes. Pot durar un, dos o tres trimestres.

Si a l’inici de curs, quan s’ha escollit el primer projecte, han sortit altres temes que també interessen molt als nens/es, els podem guardar per quan s’acabi aquest primer projecte, si no, que es voti en assemblea quan aquest primer s’acabi.

 

 • COM ES TREBALLA

El mestre/a ha de guiar els alumnes segons les seves motivacions i segons el que diguin que volen aprendre, però tenint molt present els continguts i objectius curriculars, doncs quan s’acabi el cicle, s’ha d’haver estudiat tot el que marca el currículum. Al final del projecte ha de quedar una programació escrita.

En el cas de fer reculls escrits cal que els alumnes s’hi involucrin.

És important que exposat a la classe hi quedi un mapa conceptual del que es va treballant.

 

 • TIPUS D’ACTIVITATS

Es poden preparar activitats de diferents tipus, ja siguin individuals com de treball cooperatiu.

Cal organitzar activitats diverses com:

 • Cerques d’informació
 • Mapes conceptuals
 • Exposicions orals,
 • Expressions escrites
 • Resums
 • Esquemes
 • Conclusions
 • ..
 • Ús de noves tecnologies (captura i edició d’imatge i vídeo, processador de textos, full de càlcul, presentacions i altres eines que trobem a internet).

 

 • AVALUACIÓ

Els alumnes han de ser conscients de què se’ls demanarà, és a dir, de quins objectius es proposen per aprendre. Després a l’hora de l’avaluació serà més senzill perquè seran criteris compartits.

Les rúbriques d’avaluació són un bon instrument i es poden elaborar conjuntament mestre/a i alumnes.

En el cas que la rúbrica d’avaluació l’elabori el mestre/a caldrà compartir-la amb els alumnes abans de realitzar l’activitat.

Cal tenir en compte les intel·ligències múltiples, tenint present les diferents maneres d’aprendre dels alumnes. Cada nen/a té uns potencials més desenvolupats que d’altres i es tracta de veure quin és el potencial de cada alumne i així poder motivar-lo  segons les seves maneres de processar-los.