English

A la nostra escola introduïm la llengua anglesa a P3. Es tracta d’un primer contacte en què els alumnes interactuen amb la mestra a partir de ‘nursery rhymes’ o contes breus. Durant aquestes estones es busca que l’alumnat gaudeixi de la llengua anglesa i que s’hi comenci a familiaritzar.
A P4 i P5 ja disposem d’estones més llargues en les que el treball gira al voltant de contes i cançons. Partint d’una temàtica, realitzem activitats per promoure l’adquisició de vocabulari i estructures bàsiques, com també per motivar l’aprenentatge de l’anglès en situacions quotidianes pròpies de l’aula.
Els nens i nenes d’infantil reben cada setmana la visita d’en Puff, el titella d’anglès. En Puff és un drac que ‘viu’ dins d’una caixa, i és qui ens porta objectes o contes que ens proporcionen el fil conductor de les sessions.

A primària es treballa la llengua anglesa a partir de diferents activitats per tal de permetre que l’alumnat pugui adquirir les quatre habilitats bàsiques Listening, Speaking, Reading i Writing. Aquestes habilitats es treballaran de manera progressiva, donant especial importància a la comunicació oral a Cicle Inicial, per anar progressant cap a una bona adquisició de la comunicació escrita, apropiada a l’edat, en acabar l’educació primària. Durant les sessions amb l’alumnat de primària s’utilitzaran diferents recursos, jo siguin en format paper o eines TIC.
Amb l’objectiu d’incrementar el contacte de l’alumnat amb l’anglès, realitzem el taller d’entorn a educació infantil i el taller de plàstica a primària en aquesta llengua. Aquestes sessions es desenvolupen mitjançant la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) o AICLE (Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera) en català.
Aquesta metodologia també s’utilitza durant la realització de projectes eTwinning a primària. Aquests projectes van canviant cada any i es promouen segons allò que es busca treballar. Els projectes eTwinning són una gran oportunitat per utilitzar la llengua anglesa de manera real i significativa, i per permetre intercanvis internacionals amb altres alumnes europeus. Per saber-ne més sobre eTwinning podeu visitar el següent enllaç:

http://etwinning.es/es/