Salut

Administració de medicaments

Per poder administrar medicaments als alumnes, sempre que sigui imprescindible fer-ho en horari lectiu, cal que els pares, mares o tutors legals aportin un informe mèdic on consti el nom de l’alumne, el nom del medicament que ha de prendre i la pauta d’administració.

Així mateix, els pares, mares o tutors legals han d’aportar una autorització on es demani, al director o directora del centre educatiu, l’administració al fill o filla del medicament prescrit d’acord amb les pautes que constin en l’informe esmentat i se n’autoritzi l’administració als professionals del centre.

En aquest sentit cal assenyalar que els professionals del centre només poden fer accions que no requereixen cap titulació sanitària i que les poden fer els familiars o cuidadors, en general, dels fills sempre que hagin rebut ensinistrament previ (s’hi inclou l’administració de fàrmacs d’ús habitual en pediatria); també poden fer cures senzilles (d’erosions i petites ferides), i també la primera atenció a qualsevol incident inesperat.

Suport Vital Bàsic Escolar

L’alumnat de P5 a 6è participa al programa educatiu de “Suport Vital Bàsic als Centres Educatius”, que compta amb el suport i coordinació del Departament d’Ensenyament i del Consell Català de Ressuscitació.

L’objectiu principal de l’activitat és que l’alumnat aprengui coneixements bàsics gradualment (teòrics i pràctics), adaptats a cada edat, relacionats amb què és, què cal fer i com podem actuar davant d’una situació d’emergència vital.

La formació s’inicia en l’alumnat d’infantil i primària amb un contingut bàsic, cada any, de forma progressiva, i es van afegint nous continguts i objectius (a través de diverses activitats adaptades a l’edat del nen/a) per aconseguir que a cada etapa formativa es realitzi una acció més davant l’aturada cardiorespiratòria (ACR), concepte que s’introdueix a cicle mitjà i superior.

L’activitat estarà dirigida pel professorat que ha adquirit la formació en Suport Vital Bàsic als centres educatius pel Consell Català de Ressuscitació.

Al finalitzar els estudis a 4t d’ESO tindrem uns ciutadans conscienciats sobre la importància d’intervenir de forma ràpida davant d’una aturada cardiorespiratòria i, el que és més important, sabran com actuar.

Salut Escolar en els centres educatius