Escola assembleària

Els alumnes són protagonistes del seu procés d’aprenentatge. La implicació i la participació en la vida de centre és un pilar fonamental en el seu dia  a dia.

Les assemblees afavoreixen l’esperit crític. Els alumnes aprenen a expressar-se lliurement i a opinar sobre temes diversos, tant a nivell personal com social, també pel que fa a qüestions escolars o educatives. Els alumnes fan propostes argumentades i prenen certes decisions dins de les seves possibilitats.  L’assemblea treballa el valor de la democràcia en el futur de la nostra societat i educa per a fer persones que siguin capaces d’opinar i prendre decisions de manera assertiva.

Les assemblees són activitats molt competencials, a on incidim de manera molt especial en la competència lingüística, en la competència d’aprendre a aprendre i en la competència social. També s’hi transmeten valors com ara la democràcia, el respecte, la tolerància, la responsabilitat, la sinceritat, el compromís, el fet de tots tenir-hi cabuda, aprendre a prendre decisions i a ser-ne conseqüents, aprendre a equivocar-nos i l’empatia. És un espai a on tots els alumnes senten que formen part del grup, que són escoltats i respectats i que les seves intervencions són importants. Poden dir lliurement el que pensen sense ser jutjats.

  • Assemblees d’aula

Tots els grups-classe fan assemblea els dijous a la tarda. És la manera organitzativa més fàcil perquè una vegada al mes ens podem trobar tota l’escola per fer una assemblea d’escola, amb tots els alumnes de P3 a 6è.

A cada classe (des de P5 a 6è) hi ha una capsa en forma de bústia a on els alumnes lliurement poden anar posant propostes per escrit a on exposin temes que els preocupin, o bé que volen compartir amb els seus companys/es. Els de P3 i P4 diuen els temes oralment a el/la mestre/a, ja que es comencen a iniciar en la dinàmica de les assemblees. Cada setmana el/la tutor/a obre la capsa i llegeix els temes proposats pels alumnes, en fan una tria: els temes que només impliquen el seu grup-classe i els temes que impliquen a tots els alumnes de l’escola i a tots els mestres. Les propostes que fan referència a aquest últim punt el tutor/a els retira i els porta a la classe de cicle superior (perquè puguin preparar l’ordre del dia per l’assemblea d’escola). La resta els apunta a la pissarra i es comença a fer, entre tots, un ordre del dia per començar a debatre.

En aquestes assemblees se solen parlar de conflictes que amoïnen als infants, de propostes per fer a l’hora dels esbarjos, cura del material comunitari…

  • Assemblees d’escola

Una vegada al mes ens reunim tots els alumnes de l’escola i mestres i fem una assemblea. Aquesta assemblea la guien l’alumnat de cicle superior. El grup-classe escull dos alumnes, un serà el moderador i l’altre, el secretari, que escriurà l’acta en l’ordinador de l’aula que està connectat a un projector.

Quan tots els alumnes arriben a l’aula a on es fa l’assemblea, poden veure l’ordre del dia projectat. Aquest ordre del dia l’han ordenat i redactat els alumnes de CS. Una vegada estem tots asseguts, el moderador ens dóna la benvinguda i ens llegeix el primer punt de l’ordre del dia, seguidament passem a debatre’l.

Cal dir que tan mestres com alumnes estem en igualtat de condicions i que quan un mestre/a o alumne/a vol parlar ha de demanar el torn de paraula i esperar que el moderador li doni. Alguns dels temes que s’han parlat i decidit en aquestes assemblees a proposta dels alumnes ha estat, per exemple, exposar que els hi agradaria sentir música a les entrades i sortides de l’escola. S’han hagut de posar d’acord de qui escolliria les músiques (van decidir que un mes cada grup classe, i així va ser). També van demanar fer una bicicletada els alumnes de CM i CS a final de curs, vam haver de debatre i aprovar perquè només CM i CS i no la resta d’alumnes. Una altra proposta va ser poder portar patinet un dia a l’escola, això va implicar pactar una normativa justa per a tots. També s’ha enraonat sobre propostes per millorar el pati, s’ha parlat de la pilota com a font de conflictes, o s’ha proposat tenir un galliner a l’escola. Aquests només són uns quants temes dels quals s’han parlat, evidentment n’hi ha hagut molts més.

Les idees sorgides en les assemblees d’escola es valoren i s’estudien per assegurar la seva viabilitat i llavors cal veure quins són els passos i els agents necessaris per fer-lo possibles. A vegades són els mateixos alumnes els que poden gestionar i organitzar el projecte decidit. Altres vegades necessiten l’ajut dels mestres o d’institucions, per exemple per demanar permisos o autoritzacions a l’ajuntament. Altres propostes necessiten la col·laboració d’altres agents de la comunitat, sovint són les famílies a través de les comissions.

  • Assemblees de comunitat educativa

Es fan dues assemblees on participen el claustre de mestres, les famílies de l’escola i l’ajuntament.

La primera es fa a mig curs (febrer on març) i es posa en comú la feina que es fa a les diferents comissions mixtes. També es parla d’altres temes que tan mestres, famílies o ajuntament tinguin ganes d’exposar, preguntar o aclarir. Al mes de juny es fa una assemblea de valoració del curs amb tota la comunitat educativa.