QUINES SÓN LES ACTUACIONS EDUCATIVES D’ÈXIT de les comunitats d’aprenentatge?

Formació de familiars:

L’oferta formativa dels centres educatius no s’obre únicament a alumnes i mestres, s’obre, també, a les famílies. La formació de familiars es basa en la formació en actuacions d’èxit i respon als interessos i les necessitats de les families.

Participació educativa de la comunitat:

Les famílies i els membres de la comunitat, a més de participar en la formació de familiars basada en actuacions d’èxit, participen en les activitats d’aprenentatge de l’alumnat, tant dins com fora de l’horari escolar.

Grups interactius:

Aquests grups són una forma d’organització de l’aula que ha demostrat oferir bons resultats pel que fa a la millora de l’aprenentatge i de la convivència. Mitjançant els grups interactius es multipliquen i diversifiquen les interaccions i s’augmenta el temps de treball efectiu.

Tertúlies dialògiques:

Es tracta de la construcció col·lectiva de significat i de coneixement a partir del diàleg amb tots els alumnes que participen en la tertúlia. El funcionament de les tertúlies dialògiques es basa en els 7 principis de l’aprenentatge dialògic i es desenvolupen a partir de les millors creacions de la humanitat en tots els àmbits: la literatura, l’art, la ciència…

Model dialògic de prevenció i resolució de conflictes:

Aquest es fonamenta en el diàleg com a eina que permet superar desigualtats. En el tractament del conflicte pren protagonisme el consens, entre totes les parts implicades, sobre les normes de convivència, especialment de l’alumnat, generant un diàleg compartit per a tota la comunitat en el procés normatiu.

Formació dialògica del professorat:

Per poder desenvolupar les actuacions educatives d’èxit en els centres educatius, un aspecte imprescindible és la formació del professorat en les bases científiques i teòriques i en les evidències avalades per la comunitat científica internacional.

Per tenir més informació sobre Comunitats d’Aprenentatge podeu accedir a la pàgina del Departament a través del següent enllaç. Clica aquí

I també podeu accedir al document d’Orientacions Comunitats d’Aprenentatge aquí