Les Comunitats d’Aprenentatge (CA) són un model d’escola inclusiva, vinculada amb el barri i un espai on les famílies participen en l’educació dels infants. Les seves actuacions d’èxit es fonamenten en la literatura científica, i els resultats acadèmics i socials que s’obtenen són clars reveladors del seu èxit. Els grups interactius, les tertúlies literàries dialògiques i l’extensió del temps d’aprenentatge són algunes de les actuacions d’èxit més presents a les CA. La seva observació i comparació amb el marc teòric establert per la comunitat científica internacional corroboren els bons resultats d’aquestes actuacions. És per aquest motiu que es planteja aquest projecte com a model educatiu d’escola del segle XXI.
Anna Valentí Casadellà, Les Comunitats d’Aprenentatge com a model educatiu de l’escola del s.XXI.
Les Comunitats d’Aprenentatge pretenen superar el fracàs escolar i fomentar la solidaritat i la convivència als centres educatius. Les millors pràctiques educatives del món i les actuals teories socials sostenen que només amb la interacció comunicativa de les famílies, el professorat, el barri i la societat es pot construir un projecte educatiu útil, fet pel qual des de la nostra escola ens vam voler afegir a aquesta iniciativa. Amb l’objectiu, també, de donar una educació de màxims per a tots els nens i nenes.
Una Comunitat d’Aprenentatge és un projecte de transformació social, educativa i cultural d’un centre educatiu i del seu entorn per aconseguir una igualtat d’oportunitats i de resultats per a tothom mitjançant el diàleg i una educació participativa de la comunitat.
El primer any d’escola, el curs 2006/07, famílies i mestres vam fer una formació inicial de sensibilització sobre Comunitats d’Aprenentatge on els experts del Fòrum Idea ens van ajudar a conèixer les grans línies del projecte i analitzar el context social, així com les teories i els models d’educació vigents. En aquesta primera fase vam analitzar
la situació de l’escola i vam tenir oportunitat de resoldre els nostres dubtes, preocupacions i neguits.
Tot seguit, tots els agents implicats en aquesta sensibilització en Comunitats d’Aprenentatge vam prendre la decisió el 26 de gener de 2007 de constituir l’Escola El Calderí en Comunitat d’Aprenentatge.
El curs 2006/07 tots plegats vam pensar i imaginar l’escola ideal pels fills i alumnes del centre per tal de conèixer i prioritzar, posteriorment, algunes d’aquestes propostes. Així doncs, vam celebrar la primera festa del “Somni” i seguidament vam crear comissions de treball mixtes encarregades de portar a terme el pla d’acció creat per a cada prioritat.
El curs 2012/13 vam tornar fer una “Festa del Somni” amb la finalitat de fer aflorar noves il·lusions i expectatives a tots els membres de la comunitat.

En l’actualitat estem consolidant la Comunitat mitjançant el seguiment de les comissions mixtes, vetllant per la formació contínua i sistemàtica de tots els sectors implicats, desenvolupant les actuacions educatives d’èxit pròpies del projecte i avaluant el procés i fent propostes de millora de forma regular. Quan la Comunitat ho consideri es repetirà la fase del Somni per seguir recollint els desitjos de tots els membres