Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC)

L’escola ha elaborat les normes d’organització i funcionament (NOFC),
d’acord amb el que estableixen el Decret 102/2010, d’autonomia dels centres
educatius, i el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el
marc d’un sistema educatiu inclusiu.

NOFC I II III IV

NOFC V VI VII