Comunitat (CdA)

L’Escola és una Comunitat d’Aprenentatge formada per alumnes, mestres, famílies, antics alumnes i medi social que l’envolta. Com a tal ha de recollir les aportacions humanes, culturals i socials dels seus membres i fent de gresol, millorar i enriquir-se ella com a institució, la comunitat educativa i el seu entorn social. D’aquest esperit emana la filosofia del Projecte Educatiu.

Comunitat d’Aprenentatge

L’escola Alberich i Casas va decidir el curs 2001-02 transformar-se en una Comunitat d’Aprenentatge, la que segueix és doncs la nostra filosofia, allò que creiem i allò que volem pels que formem aquesta comunitat.

Les Comunitats d’aprenentatge es defineixen com un projecte de transformació social i cultural d’un centre educatiu i del seu entorn per a conseguir una societat de la informació per a totes les persones, basada en l’aprenentatge dialògic,mitjançant una educació participativa de la comunitat, que es concreta en tots els seus espais, inclosa l’aula (Valls 2008).

Un dels elements fonamentals dins les Comunitats d’Aprenentatge és la participació de tota la comunitat educativa, familiars, professorat, voluntaris, etc.

Les persones treballen en pla d’igualtat amb un objectiu compartit: l’aprenentatge dels nens i nenes per no estar socialment exclosos a la societat de la informació.

Més informació de les principals actuacions: