Projecte educatiu

L’Escola és una comunitat viva formada pels alumnes, mestres, pares, antics alumnes i medi social que l’envolta.

Com a tal ha de recollir totes les aportacions humanes, culturals i socials dels seus membres i, fent de bressol, millorar i enriquir-se ella com a institució, la comunitat educativa i el seu entorn social. D’aquest esperit emana la filosofia del Projecte Educatiu.

PRINCIPIS

 • L’Escola vetllarà pel desenvolupament harmònic de la personalitat de l’alumne mitjançant una formació íntegra. Per això s’introduirà gradual, progressiva i paral·lelament al creixement físic i psíquic de l’alumne, hàbits intel·lectuals i tècniques d’estudi i d’apropament al món de la cultura, tenint especial atenció a les formes d’expressió.
 • Potenciarà el desenvolupament harmònic de l’afectivitat, de l’equilibri emocional, de l’autonomia personal i de la capacitat de relació amb els demés.
 • També vetllarà per la preparació a l’exercici responsable de la llibertat dins el respecte als principis democràtics de la convivència i els Drets Humans i llibertats fonamentals. Per això l’Escola gaudirà d’una estructura que afavoreixi un bon clima de convivència i l’exercici de la tolerància i educarà en Valors.
 • L’Escola sencera serà promotora de salut i els Mestres un agent de salut, per això, educarà per fer responsable a l’alumne i preparar-lo perquè, poc a poc, adopti un estil de vida el més sa possible i unes conductes positives de salut.
 • L’Escola capacitarà tant per l’exercici d’activitats professionals com per participar activament en la vida política, social i cultural d’una societat democràtica i pluralista. Per això potenciarà els òrgans de participació.
 • L’Escola també potenciarà una actitud de comprensió de les relacions entre tots els pobles del món fonamentades en la Pau, col·laboració i solidaritat. Per això l’escola tindrà cura de que es respectin les opinions i les idees entre els seus membres.
 • L’Escola garantirà la igualtat de tots els membres dintre del seu desenvolupament procurant crear les condicions perquè els alumnes adquireixin aquest valor d’una forma normal i siguin sempre respectuosos amb qualsevol diferenciació sigui del tipus que sigui: sexe, social, religiosa, cultural, lingüística, econòmica, ideològica o ètnica.
 • L’Escola serà inclusiva, per tant tractarà la diversitat mitjançant l’ús de mètodes d’ensenyament diferents d’acord amb les característiques individuals de l’alumne, de manera que ningú en quedi marginat.
 • L’Escola potenciarà la participació de tota la comunitat educativa, alumnes, familiars, professorat i voluntaris en un pla d’igualtat i amb un objectiu compartit: l’aprenentatge de tots els nens i nenes.
 • L’escola ensenyarà als i a les alumnes a tenir una actitud oberta i respectuosa però també crítica davant al seu entorn tant natural com social.
 • L’escola es defineix com escola catalana,. Per tant el català serà la nostra llengua vehicular en l’àmbit docent, administratiu i de comunicació. Això no obstant, l’escola garantirà un correcte aprenentatge de les dues llengües oficials: el català i el castellà i també d’una primera llengua estrangera (anglès).
 • L’escola cultivarà la creativitat i fomentarà la iniciativa tant del nostre alumnat com de tota la comunitat educativa.
 • L’escola inculcarà el principi de l’auto-responsabilitat de la feina en els alumnes i de la co-responsabilitat de l’educació amb la resta de membres de la nostra comunitat.
 • L’escola estimularà i reconeixerà l’esforç de totes i cada una de les persones de la comunitat educativa, per fer del mèrit, i no de l’origen familiar i social, el principal factor del progrés personal.
 • L’escola utilitzarà el diàleg i la negociació com a via de resolució de conflictes i educarà a l’alumnat en aquesta via.
 • L’escola afavorirà el consens , més que de la votació sempre que sigui possible.
 • L’escola treballarà per l’eliminació de les discriminacions sexistes i la supressió de mites, tabús i diferenciació de rols entre l’home i la dona.

LÍNIA PEDAGÒGICA/ ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES DEL CENTRE

 • Potenciem un aprenentatge actiu que fomenta l’observació, la manipulació, la investigació, la deducció, l’anàlisi i el registre de conclusions
 • Estimulem els valors d’una societat democràtica: la tolerància, la solidaritat, la participació, el diàleg, l’acceptació, l’empatia, la responsabilitat i el compromís.
 • Capacitem als i a les alumnes en la cerca i el tractament de la informació, en la seva localització, selecció, organització, anàlisi i comunicació per portar a terme amb èxit qualsevol treball intel·lectual, personal i/o acadèmic.
 • Utilitzem diferents tipologies d’agrupaments per incloure a tothom. Som una escola inclusiva.
 • Potenciem la Biblioteca de Centre.
 • Projecte de Biblioteca, la biblioteca com a cor de l’escola.
 • Eduquem en l’assertivitat, en contraposició de l’agressivitat i de la inhibició.
 • Potenciem les arts.
 • Potenciem el Teatre com a mitjà d’expressió, de memorització, de treball en equip, d’atenció, de responsabilitat i d’autoestima.
 • Promovem l’aprenentatge compartit i la pròpia responsabilitat de l’alumnat
 • Promovem la cohesió social i contemplem l’educació des d’un punt de vista global que va més enllà del temps escolar i que inclou necessàriament a les famílies.
 • Potenciem les colònies escolars com a mitjà enriquidor de la convivència i els coneixements d’altres indrets naturals i socials.
 • Eduquem en el respecte tant a la pròpia salut com al medi ambient i a l’entorn més proper.
 • Treballem per desenvolupar el sentiment de pertinença a la societat catalana en general i a la ciutat de Reus en particular.

Podeu consultar el Projecte educatiu complet al següent enllaç: PROJECTE EDUCATIU COMPLET