Projecte educatiu

D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, el projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre.

El nostre Projecte educatiu és un projecte educatiu de ZER, però què significa això?

El terme ZER (Zona Escolar Rural) dona nom a una agrupació d’escoles petites relativament properes geogràficament i que funciona com una sola escola.

Les escoles que formen part de la ZER Cap de Creus són l’escola Les Clisques (el Port de la Selva) i l’escola Puig d’Esquers (Colera).

S’estableix un Projecte Educatiu comú adaptat a les característiques de la zona, on els i les mestres treballen en equip programant activitats conjuntes pels i les alumnes. Es comparteixen serveis i mestres especialistes itinerants (educació física, educació especial, educació musical i llengua estrangera) i es potencia una participació de pares, mares i ajuntaments més coordinada.
L’estructura de la ZER permet una millora de la qualitat en l’educació de l’alumnat que viu en les zones rurals. També permet la relació i el treball en equip entre alumnes i mestres dels diferents centres en activitats i tasques que per separat resultarien força dificultoses: programacions, sortides, colònies, trobades, projectes… També facilita mantenir obertes escoles petites, fet que representa conservar viu l’esperit jove als pobles.
A la ZER Cap de Creus cada escola manté la seva identitat i gestiona tot el que li és propi a través del seu Consell Escolar.
El Consell Escolar de ZER gestiona tot allò que és comú a totes les escoles i que conforma la Programació General Anual de la ZER:

– Objectius del curs.
– Activitats conjuntes amb alumnes: sortides, trobades, colònies, festes culturals…
– Projectes de treball de cohesió de la ZER.
– Coordinació dels mestres especialistes.

El nostre projecte educatiu conté els elements següents:

Podeu consultar el Projecte Educatiu de la ZER Cap de Creus clicant al següent enllaç. També podeu trobar els documents a l’apartat Documents.