Estades internacionals Grau Mig

A qui van dirigides:

 • A estudiants de Grau Mig, o recentment graduats al nostre centre (que realitzin la mobilitat dins de l’any posterior a la data de la seva titulació i que no estiguin cursant un Cicle Formatiu de Grau superior), i que acreditin els requisits demandats als criteris de selecció.

En què consisteixen:

 • Són estades de 2 mesos (de durada aproximada) en ciutats europees que formen part dels contactes establerts pel centre i els consorcis als que està adherit. Durant aquest període l’estudiant realitzarà pràctiques en una empresa del seu àmbit professional, adquirint experiència professional i millorant les seves competències professionals, lingüístiques i socials.
 • Amb la beca assignada a l’alumnat, aquest podrà cobrir les despeses ocasionades pel desplaçament com: bitllets pel viatge, allotjament, manutenció, assegurança, etc.
 • En cas que l’alumnat sigui menor d’edat, aquest podrà optar a estar acompanyat durant els viatges d’anada i tornada per un responsable designat pel centre.

Quan tenen lloc:

 • Hi han dues possibilitats:
  • Octubre i novembre.
  • Març i abril.
 • Com es pot participar:
  • Per poder sol·licitar al centre participar en el programa Erasmus+, l’alumnat haurà de llegir i emplenar la Carta de compromís del Programa Erasmus+ i adjuntar també una còpia (el més detallada possible) del seu Currículum en format EuroPass.
  • Tota aquesta informació requerida (i qualsevol altra que l’alumnat considere adient) ha de ser impresa i lliurada abans que finalitzi el curs escolar (maig), o no més tard de l’octubre següent a l’inici d’un nou curs escolar, al tutor del cicle; el qual es posarà en contacte amb el coordinador de mobilitat del centre.
  • L’alumnat del centre que desitge participar en el programa Erasmus+, haurà d’estar en possessió de la Targeta Sanitària Europea en vigor durant el període en que es realitze l’estada.
  • A la secció de Documentació necessària es pot trobar tota la documentació que es veurà implicada durant el procés complet de participació en mobilitats internacionals.
 • Durant el període de l’estada, l’estudiant podrà seguir amb normalitat el desenvolupament del curs que està cursant a través de l’entorn virtual d’aprenentatge del centre (moodle i drive).

Distribució final del finançament:

A l’alumnat objecte d’aquesta beca, se li calcula l’import total a percebre depenent de la distància a la que es realitzi la mobilitat segons la calculadora de la xarxa Erasmus de l’estat espanyol, o la calculadora proporcionada per la Comissió Europea (totes dues utilitzen la mateixa base de dades). Per norma general, la quantitat total atorgada a l’alumnat sol cobrir les despeses ocasionades per la mobilitat.

Erasmus co-funded logo