Criteris de selecció

Criteris de selecció

Requisit previ: idoneïtat d’especialitat

En aquells casos en els que la plaça de mobilitat d’estada en pràctiques ja estigui vinculada pel projecte a una o unes determinades especialitats i nivell educatiu, només podran optar a la plaça l’alumnat de les especialitats corresponents i del nivell d’estudis corresponent (grau mitjà o grau superior).

Selecció de l’alumnat

PRIMERA FASE:

El coordinador de l’estada de mobilitat, escoltat del tutor de l’alumne i, si s’escau, l’equip docent corresponent, realitzarà una valoració de l’aprofitament del cicle que fa l’alumnat que ha sol·licitat l’estada, i d’altres aspectes extra-acadèmics rellevants. D’entre aquests, donarà prioritat a:

  • El grau d’autonomia i sociabilitat de l’alumne/a.
  • La seva capacitat d’adaptació i de resolució de conflictes.

Amb aquestes dades, es realitzarà una previsió de l’aprofitament de l’estança que podria portar a terme l’alumnat.

L’alumnat han de superar aquesta primera fase per tal de poder participar en un projecte de mobilitat a l’estranger.

L’alumnat que hagi superat la primera fase eliminatòria, i sempre que el nombre de sol·licitants excedeixi el nombre de places disponibles, passarà a la segona fase.

 

SEGONA FASE:

En la selecció dels candidats, s’aplicarà el següent barem:

Concepte Instrument valoració Punts

(grau mig)

Punts

(grau superior)

Participació en jornades JEDAI i participació en projectes externs proposats pel centre.

Grau d’adaptació, resolució de conflictes, autonomia, motivació,….

-Entrevista personal i/o

enquesta.

-Recollida informació tutor grup.

50 30
Assistència a classe Programa control faltes (Dinantia) 10 10
Nivell idioma país acolliment o

empresa pràctiques

Prova idiomes 20 30
Expedient acadèmic Informe de notes 20 20
Altres aspectes del CV CV Europass 10

 

Comunicació

El resultat del procés de selecció li serà comunicat al candidat/a pel responsable de mobilitat del centre, via correu electrònic, tot indicant-ne la posició obtinguda en l’ordre de selecció i el nom l’alumnat que resta en llista d’espera. Així mateix, es publicarà també al suro del corredor de secretaria i a la web de mobilitat els resultats de la selecció.

Erasmus co-funded logo