Mobilitat internacional

File:European Commission.svg
ECHE_title

(CA) L’Institut Joan d’Àustria aposta per la mobilitat tant de l’alumnat com del professorat. Aquesta aposta té com a objectius millorar les competències lingüístiques de l’alumnat, millorar la qualitat dels ensenyaments així com incrementar les competències professionals dels alumnes.

Aquestes activitats estan gestionades per l’equip de mobilitat del centre.

En les diferents seccions d’aquest apartat està publicada la nostra política pel que fa a la mobilitat internacional, així com tota la informació sobre properes convocatòries i en curs, com optar a una ajuda Erasmus+, els requisits demandats, experiències i molta més informació relacionada amb les mobilitats.

El contingut és responsabilitat del centre educatiu i ni la Comissió Europea ni el Servei Espanyol per la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) són responsables de l’ús que pugui fer-se de la informació difosa.

(EN) The INS Joan d’Àustria bets on the future of to the mobility for students and teachers. This bet has the main goal of improve the students language skills and experience, improve the teaching quality and increase too the professional competences of all the students of our institution.

These activities are managed by the mobility team of the center.

In the different sections of this page is published our policy regarding international mobility, as well as all the information on upcoming calls and ongoing, how to apply for a Erasmus+ grant, requirements, experiences and much more information related to mobility.

The content is the school responsibility and neither the European Commission nor the Spanish Service for the Internationalization of Education (SEPIE) are responsible for the use that may be made of the information spreaded.


Contacte / contact: mobilitat@iesjoandaustria.org                                Erasmus co-funded logo