Declaració de política Erasmus +

Declaració de política Erasmus+

L’institut Joan d’Àustria de Barcelona cerca la modernització i internacionalització de la seva oferta educativa mitjançant la participació en activitats de mobilitat del Programa Erasmus+, amb la finalitat de millorar la qualitat de la formació professional que ofereix, les competències lingüístiques i interculturals tant del seu alumnat com del seu professorat, i la inserció laboral. Amb aquests objectius en ment, la Direcció de l’institut promourà al màxim:

 • La mobilitat dels estudiants de formació professional, oferint la realització de pràctiques en empreses de països europeus (veure els criteris de selecció de l’alumnat, com també la fitxa de sol·licitud d’estades formatives).
 • La participació del professorat en projectes d’innovació, intercanvis i cooperació amb altres centres de formació professional o empreses europees, dirigits a la millora d’aspectes curriculars, organitzatius, pedagògics i de metodologia docent.

Objectiu

Els objectius fonamentals de la nostra estratègia internacional es centren en els següents principis:
1.- Augmentar l’empleabilitat dels nostres estudiants, per tal de millorar la seva inserció no només en el nostre mercat laboral local, sinó també en l’àmbit europeu i internacional.
2.- Millorar la qualitat de l’educació que proporciona l’INS Joan d’Àustria als nostres estudiants de cicles, els quals estan molt centrats en la seva inserció en el mercat de treball del món de la informàtica, així com en la promoció de projectes d’emprenedoria.
3.- Avançar, d’acord amb la nostra política, amb la modernització i la internacionalització, enfortint la qualitat dels estudis a través de la mobilitat; compartint coneixements entre comunitats educatives.
4.- Vincular l’educació superior i el món empresarial per aconseguir l’excel·lència en el desenvolupament de les etapes formatives.
5.- Millorar la governança i el finançament.

Estratègia general

 • Ampliació del nombre de mobilitats d’alumnes, mitjançant la presentació de projectes a la Agencia Nacional, a més a més de la participació habitual en programes consorciats del Departament d’Ensenyament.
 • Ampliació dels grups objectiu de les mobilitats.
 • Reconeixement de la mobilitat Erasmus+ per aprovar el mòdul de Formació Pràctica en Centres de Treball (reconeixements ECTS). Certificat de l’estada internacional firmat per l’organització d’origen, intermediària i per l’empresa.
 • Difusió externa (via web i xarxes socials) d’experiències i resultats. Difusió interna i reconeixement institucional de l’alumnat i professorat que participa en el programa Erasmus+.
 • Selecció d’alumnat i professorat candidat garantint l’absència de qualsevol tipus de discriminació i assegurant la igualtat d’oportunitats.
 • Selecció de socis i empreses d’altres països europeus que presenten aspectes diferencials i innovadors respecte de les empreses locals.
 • Realització de projectes d’innovació i transferència tecnològica amb socis (empreses i instituts professionals) transnacionals.
 • Realització de visites a centres educatius de rellevància internacional per estudiar el seu sistema de gestió i governança.

Selecció de socis

L’institut Joan d’Àustria selecciona els seus socis internacinoals de diferents formes.

 • Mitjançant contactes que realitza el professorat de l’equip de programes internacionals, de dues formes diferents:
  • L’institut rep una petició de contacte o visita de centres d’altres països. S’analitza la proposta i si és d’interès s’estableix contacte per a concertar visites preparatòries.
  • L’institut estableix contacte amb nous centres amb estudis similars, i els fa arribar el nostre interès en conèixer-los millor per veure si pot ser d’interès la realització conjunta de programes d’intercanvi.
 • Mitjançant els acords que estableix el Departament d’Ensenyament, de Catalunya en aquest aspecte.

Àrees geogràfiques de destí

Durant aquest curs l’institut Joan d’Àustria, ha establert contactes per realitzar estades Erasmus+ amb:

 • França: existeixen contactes amb socis encarregats de la mobilitat a aquest país a l’àrea de Brageirac.
 • Itàlia: existeixen contactes amb socis encarregats de la mobilitat a aquest país a l’àrea de Monza.

Actualment, l’institut es proposa consolidar les mobilitats amb aquests països i ampliar-la a més països, començant per:

 • Alemanya: amb gran necessitat de tècnics informàtics en FP, aquest país és un destí molt interessant i amb gran projecció de futur.
 • Finlàndia: s’estan realitzant contactes amb la intenció d’establir intercanvis. Gran part de la població finesa domina l’anglès com a segona llengua la qual cosa facilitaria la mobilitat del nostre alumnat.

Grups objectiu de la mobilitat

Estudiants

Inicialment, les mobilitats es destinaran als grups d’estudiants de formació professional, tant de grau mig, com de grau superior pel proper curs. S’ha procurat augmentar el nombre i la qualitat de mobilitats d’estudiants per a realitzar pràctiques en empreses europees contactant directament amb el Departament d’Ensenyament i altres organismes encarregats de les mobilitats internacionals.

Professorat i equip directiu

Actualment, des del Departament d’Ensenyament es pretenen ampliar les mobilitats Erasmus+ al professorat amb la intenció d’intercanviar competències professionals i experiències metodològiques amb instituts i empreses. De forma similar, s’afavorirà l’estudi i contrastació de diferents sistemes educatius i de gestió de centres.

Erasmus+ Policy Statement

Introduction

INS Joan d’Àustria from Barcelona is committed to the modernization and internationalization of its educational offer (course catalogue) by participating in mobility activities of the Erasmus+ Program, thus enhancing the quality of its vocational training, the linguistic and intercultural competences of students and their academic staff, as a means to support mobility, and to increase employability. With these objectives in mind, the high school management will promote to the greatest:

 • The mobility of the vocational training students, offering practices in companies of European countries (see the selection students criteria, as well as the application form for vocational traineeships).
 • The participation of academic staff in innovation projects, exchanges and cooperation programmes with other vocational training centers or European companies, aimed at improving curricular, organizational, pedagogical and teaching methodology.

Objectives

The foundations of our international strategy focus on the following principles:
1.- Increase our students employability, in order to improve their insertion not just in our local working market, but also in the European and International one.
2.- Improve the quality of education that INS Joan d’Austria supply to our short cycle students, deeply focused in their insertion in IT labour market, as well as promoting entrepreneurship projects.
3.- Advancing, according with our policy, to modernisation and internationalisation, strengthening quality through mobility; sharing knowledge among educational communities.
4.- Linking higher education and business for excellence development.
5.- Improving governance and funding.

Overall strategy

 • Increase the number of traineeships mobility student, through the projects exposition to the National Agency, as well as regular participation in the Catalonia Department of Education programs.
 • Increase the numbers of groups.
 • Full recognition of the satisfactorily completed activities of mobility Erasmus+, and inclusion in the final record of student achievements, in terms of credits awarded (ECTS), as equivalent to the Spanish traineeship (work placement) “módulo de Formación en Centros de Trabajo (ECTS). Certificate of the international stay signed by the organization of origin, home institution and for the enterprise.
 • External diffusion (via web and social networks) of experiences and results. Institutional recognition of the students and teaching staff involved in the Erasmus+ program.
 • Full respect for the principles of non-discrimination set out in the Programme and equal access and opportunities to mobile participants (students and teachers) from all backgrounds.
 • Partners and companies selection from other European countries that contribute with different and innovative aspects regarding local businesses.
 • Fulfilment of innovative projects and transference of technology with transnational partners.
 • Implementation of visits to educational centres of international relevance, to study their management and governance system.

Selection of partners

The Joan d’Àustria high school selects its international partners in different ways.

 • Through contacts made by the teachers of the international program:
  • The high school receives a request for contact or visit from centers of other countries. The proposal is analyzed and if it is of interest, the contact is arranged in order to prepare visits.
  • The high school establishes contact with new centers with similar studies programmes, and places them the interest to know them better.
 • Through the agreements established by the  Catalonia Department of Education.

Geographical areas of destination

During this academic year, Joan d’Àustria high school has established contacts for Erasmus+ exchanges with:

 • France: There are contacts with members in charge of mobility in this country in the Brageirac area.
 • Italy: There are contacts with members in charge of studies and mobility in this country in the Monza area.

The high school now proposes consolidate mobility with these other countries, to expand to more countries, starting with:

 • Germany: with has a great necessity of computer technicians, this country is a very interesting destination and with a great future projection.
 • Finland: contacts are being made with the intention of establishing exchanges. Much of the Finn population speaks English as a second language, which would facilitate the mobility of our students.

Mobility target groups

Students

Initially, the target of mobility will be allocated to the groups of students of Vocational Education Training, and Higher Education for the next course.There has been an effort to increase the number and quality of student mobility to practice in European companies.

Academic staff

The aim is to extend Erasmus+ mobility to the academic staff, with the intention of exchanging professional competencies and methodological experiences with institutes and companies. Similarly, the study and contrast of different educational and center management systems will be favored.

Erasmus co-funded logo