Documentació necessària

Abans de marxar Durant l’estada A la tornada
 • Actualització periòdica del full càlcul de despeses.
 • Seguiment i custòdia de documents sBid d’inici i informes mensuals. (només per estades de pràctiques)

 

Banc Integrat de Dades

 

 • Guardar i custodiar fins la tornada i lliurament a la coordinació de mobilitat la justificació de despeses. Els únics documents justificatius acceptats de les despeses són factures, tiquets, rebuts… amb els seus corresponents justificants bancaris degudament segellats, si s’escau. En cas de viatge en avió, cal presentar a més els justificants de compra (mails, etc.), les targetes d’embarcament i/o els resguards dels equipatges.
 • Fer servir el hashtag #ErasmusJdA per les publicacions a xarxes socials.
 • Memòria d’activitats de l’estada amb material multimèdia per la publicació a la “Experiences” de la web de mobilitat.
 • Lliurament del certificat d’empresa signat i segellat de l’estada.
 • Lliurament de l’acord de formació “Learning agreement” signat i segellat per la institució d’acollida. (Document Erasmus)
 • Tramesa del test de nivell final de la plataforma OLS Erasmus+.
 • Tramesa de l’enquesta EU Survey.
 • Lliurament de tota la documentació generada sBID (FCT) i Erasmus+, signada i segellada per l’empresa / centre educatiu.
 • Lliurament del full de càlcul de despeses.
 • Lliurament d’originals i arxius pdf escanejats de tickets i factures degudament numerats, de despeses d’allotjament, manutenció i altres despeses a repercutir.
 • Lliurament de targetes d’embarcament, facturació i factura del viatge internacional d’anada i tornada al lloc de l’estada.
 • Lliurament de material multimèdia per la difusió de l’estada.
Un cop adjudicada la mobilitat:

 • Signatura i aprovació dels documents Erasmus:
  • Conveni de subvenció
  • Acord de formació “Learning agreement”
  • Condicions generals erasmus.
  • Carta Erasmus de l’estudiant.
 • Tramesa del test de nivell inicial de la plataforma OLS Erasmus+.
 • Signatura i aprovació del document de cessió de drets d’imatge.
 • Signatura i aprovació de documentació sBid (només per estades de pràctiques):
  • Conveni de pràctiques
  • Pla d’activitats
 • Signatura i aprovació del permís per part de mares, pares o turors/es legals (en menors d’edat només).
Carta de compromís Diari de l’alumne
logo foc file Erasmus co-funded logo