Estades internacionals Grau Superior

L’institut Joan d’Àustria ha rebut la CARTA ERASMUS D’EDUCACIÓ SUPERIOR 2014-20, acreditació atorgada per la Comissió Europea que permetrà la participació del centre en projectes de mobilitat a través de les beques del programa Erasmus+, de les quals es podran beneficiar els nostres estudiants de Grau Superior, realitzant la Formació en Centres de Treball (FCT) en diferents països de la Unió Europea. Els crèdits obtinguts en aquestes estades són automàticament reconeguts com a part del seus estudis en els respectius cicles formatius.

En aquest cas també, els possibles beneficiaris d’aquestes beques hauran de complir amb els requisits dels diferents programes de mobilitat que el centre determina a la seva secció de criteris de selecció, els quals estan publicats a la web i difosos pel responsable de mobilitat del centre. Per a l’adjudicació d’aquestes beques entre els estudiants que acompleixen amb aquests requisits, es tindrà en compte el seu expedient acadèmic.

A qui van dirigides:

 • A estudiants de Grau Superior recentment graduats al nostre centre, o que estiguin cursant estudis d’aquest nivell al centre (les estades tindran lloc durant el curs acadèmic). No obstant això, és preferible realitzar l’estada un cop acabats els estudis.

En què consisteixen:

 • Són estades de 2-3 mesos (de durada aproximada) en ciutats europees que formen part dels contactes establerts pel centre i els consorcis als que està adherit. Durant aquest període l’estudiant realitzarà pràctiques en una empresa del seu àmbit professional, adquirint experiència professional i millorant les seves competències professionals, lingüístiques i socials.
 • Amb la beca assignada a l’alumnat, aquest podrà cobrir les despeses ocasionades pel desplaçament com: bitllets pel viatge, allotjament, manutenció, assegurança, etc.
 • Si l’alumnat aporta el justificant d’haver gaudit d’una beca d’estudis del Ministeri d’Educació al curs anterior, podrà optar a una millora econòmica en la beca Erasmus+.

Quan tenen lloc:

 • Hi han dues possibilitats:
  • Octubre i novembre.
  • Març i abril.
 • Com es pot participar:
  • Per poder sol·licitar al centre participar en el programa Erasmus+, l’alumnat haurà de llegir i emplenar la Carta de compromís del Programa Erasmus+ i adjuntar també una còpia (el més detallada possible) del seu Currículum en format EuroPass.
  • Tota aquesta informació requerida (i qualsevol altra que l’alumnat considere adient) ha de ser impresa i lliurada abans que finalitzi el curs escolar (maig), o no més tard de l’octubre següent a l’inici d’un nou curs escolar, al tutor del cicle; el qual es posarà en contacte amb el coordinador de mobilitat del centre.
  • L’alumnat del centre que desitge participar en el programa Erasmus+, haurà d’estar en possessió de la Targeta Sanitària Europea en vigor durant el període en que es realitze l’estada.
  • A la secció de Documentació necessària es pot trobar tota la documentació que es veurà implicada durant el procés complet de participació en mobilitats internacionals.
 • Durant el període de l’estada, l’estudiant podrà seguir amb normalitat el desenvolupament del curs que està cursant a través de l’entorn virtual d’aprenentatge del centre (moodle i drive).

Erasmus co-funded logo