Batxillerat “digital”

Introducció

La missió de l’Institut Joan d’Àustria, tal i com es reflecteix al nostre PEC (Projecte Educatiu de Centre), és formar, educar i orientar al nostre alumnat per a que esdevinguin ciutadans autònoms, competents i participatius, perquè d’aquesta manera s’impliquin en la millora de la societat i puguin dur a terme el seu propi projecte vital.

El Batxillerat és una etapa d’estudis postobligatoris que té caràcter voluntari i la seva durada és de dos cursos, normalment entre els 16 i els 18 anys. És l’etapa que permet accedir als ensenyaments universitaris, als cicles formatius de grau superior de formació professional, a diverses professions (mossos d’esquadra, cos C de l’Administració…) i/o al mercat laboral.

La següent imatge mostra els itineraris formatius posteriors:

Aquesta pàgina té com a finalitat donar-vos una visió global del funcionament i l’estructura de l’etapa de Batxillerat al nostre centre.

Les particularitats respecte al curs de 1r de Batxillerat i els dubtes que puguin tenir les famílies hem intentat resoldre-les a l’apartat Preguntes més freqüents.

 

El “Batxillerat digital”, a l’INS Joan d’Àustria

Modalitats de Batxillerat

A l’Institut oferim dos de les tres modalitats del batxillerat, segons la classificació normativa:

 • Modalitat de Ciències i Tecnologia (Científic-Tecnològic)
 • Modalitat d’Humanitats i Ciències socials (Humanístic-Social)

El marc normatiu fixa:

 • Les matèries comunes que ha de cursar l’alumnat al llarg dels dos cursos de l’etapa.
 • La matèria comú d’opció en funció de la modalitat triada:
  • Matemàtiques, en la modalitat de Ciències i Tecnologia
  • Matemàtiques aplicades a les ciències socials o Llatí en la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

 

Objectius específics

Amb el disseny d’aquest batxillerat, l’alumnat adquirirà els objectius marcats en els decrets que regulen aquesta etapa i hem afegit un conjunt d’objectius específics que defineixen el nostre “Batxillerat digital”.

Aquests objectius específics, complementaris als objectius propis de l’etapa, són:

 1. Desenvolupar la competència digital referenciada en els diferents decrets curriculars, de l’etapa de Batxillerat, però no definida ni concretada en disposicions addicionals.
 2. Complementar i ampliar les competències, de l’àmbit digital, obtingudes en les etapes anteriors (ESO).
 3. Integrar els continguts clau associats a la competència digital, de manera transversal, a les diferents matèries del Batxillerat per tal de donar sentit a la transversalitat de la competència .
 4. Desenvolupar les diferents dimensions de la competència digital, de manera continuada, al llarg de tota l’etapa per tal de formar correctament l’alumnat de l’era digital.
 5. Fer ús de manera continuada de recursos digitals adients, específics i adaptats a les diferents matèries curriculars per tal de millorar les competències de l’alumnat en els àmbits curriculars corresponents.
 6. Redefinir i adaptar metodologies didàctiques de l’etapa per tal d’adequar els processos d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat als diferents ritmes d’aprenentatge i així poder donar resposta a la diversitat de l’alumnat.
 7. Potenciar les habilitats STEAM entre l’alumnat, especialment en les dones, per tal de disminuir les desigualtats de gènere lligades als llocs de treball que desenvoluparan en un futur.

Característiques de la implementació

Amb el disseny del nostre batxillerat digital hem tingut molt present la voluntat d’aconseguir que els alumnes acabin aquest nivell educatiu amb l’assoliment de les competències digitals amb un nivell el més òptim possible.

Per això per la seva implementació hem tingut en compte el següent:

 • Que els objectius específics es puguin acomplir des de les dues modalitats de Batxillerat impartides al centre: Ciències i tecnologia i Humanitats i ciències socials.
 • Que les dimensions de la competència digital es desenvolupin, de manera transversal, en totes les matèries que formen part del currículum personalitzat de l’alumnat.
 • Que els continguts clau associats a les diferents competències estiguin desenvolupats i distribuïts en les diferents matèries i/o àmbits en funció de les seves interrelacions.
 • Que el disseny parteixi de les dimensions de la competència digital definides en l’etapa d’ESO, suficientment genèriques.

Amb el nostre disseny pretenem que tot l’alumnat d’aquesta etapa educativa, sigui de la modalitat que sigui, consolidi i ampliï les competències digitals iniciades en etapes anteriors. Avui, més que mai, s’ha demostrat que la competència digital esdevé bàsica i necessària per poder avançar en el futur, ja sigui en l’àmbit acadèmic com en el laboral.

 

Dimensions de la competència digital

 

 

 

 

 

 

 

Continguts clau vs àmbits/matèries

Exemple de continguts clau desenvolupats parcialment


Oferta i marc horari de l’etapa de Batxillerat

Oferta de places

Des de sempre l’Institut té assignades 2 línies a l’etapa de Batxillerat (inicialment 70 alumnes per curs) que permeten estudiar les modalitats de Ciències i tecnologia i d’Humanitats i ciències socials.

Marc Horari

El nostre centre té concedida, per part del CEB, una jornada compactada pel que respecta a l’horari lectiu i a les activitats curriculars pròpies de l’etapa. Això permet als nostres alumnes organitzar-se més bé l’horari dedicat a l’estudi i compaginar-lo amb altres activitats extraescolars que puguin realitzar (idiomes, esports, …). També tenen la possibilitat de venir a la biblioteca quatre tardes per estudiar, fer activitats amb altres companys/es, etc.

 

La durada de les classes d’acord amb la normativa és d’una hora. Entre les 11:00 i les 11:30 es fa l’esbarjo. Els alumnes de primer i segon de batxillerat, poden sortir a fora de l’institut en un perímetre delimitat, sempre i quan el centre tingui l’autorització dels seus responsables legals (en els casos de l’alumnat menor d’edat). Si ho volen també poden quedar-se a la biblioteca.

 

Distribució curricular

El currículum de batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria. En cada curs, de les trenta hores lectives setmanals, catorze es dediquen a les matèries comunes i la tutoria, i les setze restants, a la part diversificada.

 

 

MATÈRIES COMUNES

Les matèries comunes del batxillerat tenen com a finalitat aprofundir en la formació general de l’alumnat, augmentar la seva maduresa intel·lectual i humana i aprofundir en aquelles competències generals que tenen un caràcter més transversal i afavoreixen l’aprenentatge continu.

MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ I MATÈRIES DE MODALITAT

Aquestes matèries tenen com a finalitat proporcionar una formació de caràcter específic vinculada a la modalitat triada que orienti en un àmbit de coneixement ampli, desenvolupi les competències que hi tenen més relació, prepari per a una varietat d’estudis posteriors i afavoreixi la inserció en un camp laboral determinat.

MATÈRIES ESPECÍFIQUES

Les matèries optatives en el batxillerat contribueixen a completar la formació de l’alumnat aprofundint en aspectes propis de la modalitat escollida o del centre, o ampliant les perspectives de la formació general.

Matèries comunes

Distribució en hores setmanals de les matèries al llarg de l’etapa:

Matèries de modalitat i específiques 

El centre, tal i com hem comentat anteriorment, ofereix a l’alumnat la possibilitat d’estudiar la modalitat de Ciències i tecnologia i la d’Humanitats i ciències socials.

Des del curs 2019-20, s’han distribuït les matèries de modalitat en franges que permeten a l’alumnat flexibilitzar el seu itinerari i per això dins de l’oferta curricular:

 • Hem afegit a 1r una matèria específica de centre, Programació, lligada a Unitats Formatives (UF’s) de Cicles Formatius de Grau Superior, de la família d’Informàtica i Comunicacions.
 • Hem afegit a 2n una matèria específica de centre, FOL+EIE (Formació i orientació laboral + Empresa i iniciativa emprenedora), amb el mateix disseny curricular i les UF’s de qualsevol Cicle Formatiu de Grau Superior.
 • Hem possibilitat estudiar una Segona llengua estrangera (diferent de l’anglès i/o del francès) a l’EOI (Escola Oficial d’Idiomes).

A la taula de sota trobareu la distribució de les matèries en 4 franges.

 • Un/a alumne/a de la modalitat de Ciències i tecnologia, a la franja 0, haurà d’escollir Matemàtiques, ja que és la seva matèria comuna d’opció.
 • Un/a alumne/a d’Humanitats haurà d’escollir: Llatí i un/a de Ciències socials: Matemàtiques aplicades a les ciències socials.

A partir d’aquí es triarà una matèria de cada franja en funció de la modalitat de batxillerat, però tenint sempre en compte que només es pot triar una matèria específica (En el cas del 1r curs: Segona llengua estrangera francès, segona llengua a l’EOI, Informàtica). Cal tenir en compte que l’alumnat que esculli cursar una matèria específica a l’EOI hauria de tenir facilitat per les llengües, i que haurà d’anar a l’EOI que li assignin dues tardes a la setmana.

El treball de recerca

El Treball de Recerca (TR) consisteix en un conjunt d’activitats estructurades i orientades amb vista a la investigació que realitza l’alumnat en un àmbit que ha escollit i ha delimitat, amb l’orientació del professorat. Això implica tant la realització d’activitats de laboratori o de camp com activitats de documentació bibliogràfica.

El TR és doncs un treball d’investigació que ha de fer tot l’alumnat de batxillerat i que es presenta obligatòriament durant el segon curs tot i que es comença a primer.

Característiques

 • Pot estar emmarcat dins d’una matèria o pot ser interdisciplinari.
 • Ha d’aportar quelcom nou, ser original, que no hagi estat fet abans.
 • Està dirigit per un professor/a – tutor/a.
 • Té una durada d’unes 70 hores i representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.
 • Es presenta per escrit i oralment en públic.
 • S’avalua tenint en compte l’actuació de l’alumne/a durant la realització del treball, l’informe escrit i la presentació oral.
 • Per norma general, es tracta d’un treball individual, llevat dels casos en què sigui necessari fer un treball de grup per la dinàmica de la recerca.

Objectius

 • Fer una cerca sobre un tema d’interès personal i que sigui abastable, durant un temps determinat i de manera constant i aprofundida.
 • Posar en pràctica les competències adquirides en les diferents matèries del batxillerat en relació amb la metodologia de recerca.
 • Aplicar la metodologia de recerca adequada als objectius fixats i seleccionar i tractar les fonts d’informació i documentació adients.
 • Treballar de manera autònoma, mostrar iniciativa i creativitat, esperit crític i consciència de la dimensió ètica dels processos.
 • Aprofundir en l’ús de les TIC (Tecnologies de l’Informació i la Comunicació) i els MAV (Mitjans Audiovisuals) durant el procés de recerca, tractament de la informació, anàlisi i presentació final dels resultats.
 • Comunicar oralment i per escrit les idees principals amb coherència, cohesió i correcció lingüística i estilística i d’acord amb uns criteris formals de presentació dels treballs.

Recursos i materials

En aquest apartat intentarem resumir, molt breument, els diferents recursos materials i didàctics que s’utilitzen al centre i estan associats a aquesta etapa.

Plataforma de comunicació amb les famílies

Per comunicar-nos amb l’alumnat i les famílies des de fa molts cursos utilitzem la plataforma de comunicació Dinantia.

Aquesta plataforma, de manera còmoda i fàcil, permet al centre d’informar a les famílies de l’assistència i de les dates de realització de proves, etc.

Plataformes d’aprenentatge 

Aules MOODLE

Com a suport a les classes presencials, a més del llibre digital, el professorat ofereix a l’alumnat d’altres recursos addicionals i activitats als que pot accedir des de l’EVA (Entorn Virtual d’Aprenentatge) del centre. Algunes matèries estan completament desenvolupades en aquest EVA.

GSuite for Education (Google)

Plataforma que afavoreix el treball col·laboratiu. Permet desenvolupar una part de les competències digitals i reforçar l’acompanyament de l’alumnat en l’elaboració de les seves tasques. Tot l’alumnat del centre té associat un compte de correu col·laboratiu que li permet entre altres moltes possibilitats:

 • Comunicar-se de manera àgil amb altres membres de la comunitat educativa
 • Crear, desenvolupar i gestionar documents col·laboratius de Drive
 • Organitzar-se les tasques i planificar el seu calendari
 • Accedir a classes virtuals de Classroom
 • Participar en videoconferències amb Meet
 • Realitzar les peticions de les matèries optatives de manera automatitzada
 • Matricular-se per al següent curs de manera automatitzada
 • Validar-se de manera automàtica amb les aules Moodle del centre

Plataforma Burlington Digital

Aquesta plataforma s’utilitza al llarg de l’etapa per l’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa.

Material de treball 

Per al proper curs es faran servir plataformes d’aprenentatge i llibres digitals adients a gairebé totes les matèries.

És indispensable que l’alumnat de l’institut tingui ordinador portàtil i/o tauleta.

Per a les classes d’educació física l’alumnat ha de portar una samarreta amb el logo del centre (en el moment de fer la matrícula s’indica el lloc on aquesta es pot adquirir).

Els llibres de lectura obligatoris han de ser adquirits per les famílies de l’alumnat. La Biblioteca del centre disposa d’algun exemplar de cadascun d’aquest llibres.

Espais del centre

El centre és un edifici de 4 plantes en les quals tots els espais (aules, tallers i altres instal·lacions) donen a l’exterior i per tant disposen de llum natural.

A la planta 0 es troben les oficines, despatxos i la Biblioteca del centre.

A partir de la primera planta, cap a dalt, es troben distribuïdes les aules (totes amb canó de projecció i pissarres digitals) i certs espais específics, que descrivim a continuació.

Laboratoris de Ciències Naturals

El centre disposa de laboratoris de biologia i geologia i de física i química amb el material necessari per a la realització de classes pràctiques tant a l’ESO com a batxillerat.

Taller de Tecnologia

Les classes teòriques es complementen amb classes pràctiques als tallers de tecnologia. Els tallers disposen de diversitat de materials i el curs passat es varen reformar per adequar les instal·lacions.

Aula de Dibuix

Aquesta aula és un espai molt agradable i amb molt bona il·luminació. Es troba al tercer pis i té grans finestrals que l’omplen de llum. Disposa de taules de dibuix grans i amples. Al nostre centre es cursa l’educació visual i plàstica a primer i segon d’ESO com a matèria obligatòria i a quart i batxillerat (Dibuix tècnic I i II) com a matèria optativa.

Aules d’Informàtica

Tot i que els alumnes tenen un equip portàtil propi l’institut té diverses aules amb equips informàtics que es fan servir tant a l’ESO com al Batxillerat i els Cicles formatius. Cal destacar que el centre té una excel·lent connectivitat a internet en tots els espais.

Al soterrani i a nivell del pati hi ha dos espais de treball més, d’ús habitual:

Gimnàs

La matèria d’educació física s’imparteix tant al gimnàs com al pati, segons les característiques de les activitats que proposi el professorat. El material s’ha renovat recentment i permet a l’alumnat realitzar activitats relacionades amb diferents modalitats esportives.

Ràdio

Espai que simula un estudi real de ràdio i que s’utilitza per a l’optativa de “Ràdio” de 3r d’ESO. Es divideix en dues zones: un espai de realització i un altre espai, aïllat, per a la producció.

Serveis específics

Connectivitat externa i interna

El centre disposa de connectivitat d’alta velocitat a Internet mitjançant fibra òptica. Tots els espais de centre (aules, espais comuns, biblioteca, …) estan interconnectats per WIFI gestionada per punts d’accés de darrera generació. La connectivitat de dispositius mòbils está filtrada en la xarxa WIFI, però no  els ordinadors portàtils ni les tauletes.

Biblioteca de centre

La biblioteca és un espai educatiu a l’institut on l’alumnat pot treballar amb les companyes i els companys o gaudir d’una estona de lectura en silenci. A més, pot conèixer les darreres novetats literàries que han aparegut o aprofitar el servei de préstec per endur-se a casa temporalment els llibres que més li agradin.

L’obertura de la biblioteca escolar proporciona el servei a tota la comunitat educativa, amb el següent horari:

Matins: a la hora de l’esbarjo (d’11:00 a 11:30h)  i els divendres d’ 11:00h. a 14:00h.

Tardes: de dilluns a dijous de 16:30 a 19:00h.

Cantina

El centre disposa d’una cantina que obre cada dia des de les 11:00h. fins les 11:30h. (a l’hora de l’esbarjo). Allà, i d’acord amb el nostre projecte “Una escola sostenible, saludable i solidària”, s’hi serveixen entrepans, cereals, iogurt, sucs de fruita, etc.

Escola de famílies

Aquest servei té com a finalitat oferir a les famílies de l’alumnat formacions, tallers i/o xerrades específiques sobre temes que puguin ser del seu interès. Les activitats poden ser proposades pel centre, per l’AMPA i/o pels representants del Consell Escolar. A tall d’exemple, cal indicar que s’han realitzat xerrades sobre: l’Ús segur d’Internet i de les Xarxes social,  Alcoholisme i adolescència, Identitat digital, Formació a les famílies sobre les plataformes de comunicació del centre…

Menjador

El centre no disposa de servei de menjador.

Projectes de centre 

L’Institut Joan d’Àustria participa en diferents projectes externs, entre altres:

 

 

  • Xarxes pel canvi, que integra diverses escoles de primària i instituts del nostre districte.
  • Projecte de qualitat i millora contínua per a la gestió de qualitat dels centres educatius.
  • Programa de Tecnologies digitals per a l’Aprenentatge -JdigitAl-: Projectes mSchools i El centre digital. Actualment en la fase 2 d’ampliació.
  • Mobilitat internacional. Carta ECHE Erasmus+

Projectes i activitats

Projectes on l’alumnat de Batxillerat participa:

 • Escoles+Sostenibles, d’educació ambiental.
 • Projectes de Ciència Ciutadana i de Servei Comunitari
 • Projecte de Mediació Escolar, a fi d’afavorir la bona convivència i formar alumnat mediador.

Activitats on  participa l’alumnat de Batxillerat:

Es descriuen en aquest apartat les activitats externes en les quals pot participar l’alumnat del centre. Totes estan dirigides, planificades i/o relacionades amb les activitats d’ensenyament aprenentatge que l’alumnat desenvolupa en el seu horari lectiu.

Intercanvis amb College de Heemlanden (Holanda)

Intercanvis realitzats per l’alumnat de 1r de Batxillerat amb acompanyament del professorat.

Proves Cangur

L’objectiu d’aquest concurs és fomentar l’interès per les matemàtiques a l’alumnat.

DELF Escolaire

L’alumnat de l’etapa que cursa la matèria optativa de francès pot presentar-se per certificar el DELF Escolaire (Diploma d’Estudis en Llengua Francesa).

The FONIX

Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya per fomentar l’expressió oral en llengua anglesa.

HP Codewars

Concurs de programació que té com a objectiu potenciar l’interès per les STEAM.

Activitats extraescolars

 • Pla de millora de la llengua anglesa, en horari extraescolar, en col·laboració amb “International House”. Participen alumnes d’ESO i de Batxillerat agrupats en funció del seu nivell d’anglès. L’objectiu de l’activitat és permetre certificar els nivells de llengua que es pressuposen per a les etapes corresponents (B2 al final de 4rt d’ESO i C1 al final de BATXILLERAT).

Preguntes més freqüents

En aquest apartat hem intentat respondre els dubtes més habituals que tenen les famílies, especialment de l’alumnat que ha d’incorporar-se a 1r de Batxillerat.

 

 

 • Quins són els criteris a l’hora de fer els grups a 1r de batx?

Els grups que es formen no s’agrupen per modalitats de batxillerat. És a dir, no hi ha un grup-classe de batxillerat científic-tecnològic i un altre humanístic-social.

 • És imprescindible tenir ordinador o tauleta?

Sí, donat que el proper curs s’inicia el Batxillerat digital.

 • L’Institut recomana algun ordinador concret?

No. Qualsevol ordinador o tauleta actual serveix.

 • El centre proporciona algun tipus d’ajuda per poder comprar l’ordinador?

L’Institut, com a centre públic, no pot proporcionar ajudes per l’adquisició d’aquest tipus de material.

 • Quin altre material escolar és necessari?

El centre proporciona a cada alumne de primer de Batxillerat una carpeta classificadora.

 • Com és l’equipament esportiu? 

L’equipament esportiu consta d’una samarreta blanca amb el logo de l’institut de màniga curta. Si ho desitgen poden també comprar també la samarreta de màniga llarga, tot i que no és obligatori tenir-les  totes dues.

Molts alumnes només fan servir la de màniga curta.

 • On puc comprar l’equipament esportiu?

En el moment de fer la matrícula se’ls informarà de la direcció de la botiga on poder fer la compra de l’equipament.

 • Es pot utilitzar el mòbil a l’Institut?

No és necessari portar el mòbil a l’institut donat que es demana a l’alumnat que porti ordinador o tauleta. Si algú el porta, en cap cas ha de ser visible per al professorat ni per la resta dels companys  i ha d’estar apagat. Només es pot fer servir si el professor de la matèria autoritza el seu ús.

És molt important que l’alumnat i les famílies sàpiguen que l’institut no es fa responsable dels mòbils.

 • Poden llogar una guixeta al centre?

Sí. Però és un servei que proporciona l’AMPA. Amb la documentació de la matrícula es proporciona el contacte de l’AMPA. La quota de l’AMPA el curs 2019-20 ha estat de 35€.

 • Quin és l’import que haurà de pagar la família en el moment de la matrícula al centre?

La família ha de fer un pagament de 60€ per alumne corresponent a: assegurança escolar, plataformes digitals, serveis de biblioteca i materials fungibles.

En cursos anteriors es demanava també, en el moment de la matrícula, un pagament únic de 50€ per la realització de sortides i activitats escolars addicionals. Enguany aquest pagament queda ajornat fins conèixer les condicions en que es podran desenvolupar les sortides o activitats complementàries el curs vinent.

 • Si el meu fill és major d’edat puc rebre informacions del centre sobre el seguiment dels seus estudis?

Sí, sempre i quan l’alumne ho autoritzi. Amb aquesta finalitat el centre proporciona un document d’autorització en el moment de fer la matrícula.

Altres estudis postobligatoris al centre 

I després de l’ESO, què puc estudiar a l’Institut?

Cicle Formatiu de grau mitjà Sistemes Microinformàtics i Xarxes

 

I després del Batxillerat?

Cicle Formatiu de grau superior Administració de Sistemes Informàtics en Xarxes

Cicle Formatiu de grau superior Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataformes

Cicle Formatiu de grau superior Desenvolupament d’Aplicacions Web

 

Informació i contactes

Els canals externs d’informació que fem servir al centre per comunicar i informar de manera pública i general són diversos i variats:

 

Via telefònica: 93 307 34 02 (si el centre està obert)

Via Web: www.insjoandaustria.org

Xarxes Socials Twitter  i Telegram:    @insjoandaustria

En el cas que tingueu un altre dubte molt especial i que no estigui resolta en aquest document podeu contactar per correu electrònic amb les adreces:

secretaria@iesjoandaustria.org    Per qüestions relacionades amb l’àmbit econòmic

cap.estudis.esobatx@iesjoandaustria.org  Per qüestions d’admissió

i intentarem donar-vos una resposta el més breument possible, dins de la situació actual.

Podeu consultar la versió íntegra del nostre PEC i la Carta de compromís educatiu

 

Altres canals institucionals d’informació

Informació oficial a la web del Consorci d’Educació de Barcelona i del Departament d’Educació.

 

Les icones i imatges del document es troben a:

 https://openclipart.org sota llicència CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

https://svgsilh.com/es/image/1326758.html sota llicència CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

https://pixabay.com/es/illustrations/la-educaci%C3%B3n-iconos-3551841/ 

https://pixabay.com/es/illustrations/flechas-direcci%C3%B3n-1577983/ 

https://www.pxfuel.com/es/free-photo-ogbrs 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/informo-ensenyaments/explora_mapa_destudis/batxillerat#titol_footnote