Carta de compromís educatiu

Les persones sotasignants: Martín Martín, director del centre educatiu Institut Joan d’Àustria i  ________ responsable de l’alumne/a _________, conscients que l’educació implica l’acció conjunta de la família i del centre, signem aquesta carta de compromís educatiu, i ens comprometem a:

Per part del centre

 • Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o alumna.
 • Vetllar per fer efectius els drets i deures de l’alumnat en l’àmbit escolar.
 • Respectar les realitats diverses dels alumnes i les seves famílies.
 • Donar valor afegit a la cultura de l’esforç, a la responsabilitat en la sociabilitat i l’autonomia personal.
 • Comunicar a les famílies les mesures educatives adoptades per atendre les necessitats específiques de l’alumnat.
 • Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre a l’inici de cada curs.
 • Informar l’alumnat dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic.
 • Mantenir una comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumnat o qualsevol circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament.
 • Comunicar a les famílies les faltes d’assistència i puntualitat, i també les incidències que es produeixin.
 • Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista que formuli la família.
 • Crear un clima agradable de convivència, basat en el respecte mutu i la bona comunicació entre tots els membres de la comunitat educativa.
 • Facilitar l’horari extraescolar de reforç per als alumnes, que l’equip docent consideri que ho necessita en base al seu rendiment.

Per part de la família o alumne major d’edat

 • Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat, de l’equip directiu i del personal d’administració i serveis, acceptant les decisions del centre en matèria de disciplina d’acord a la normativa.
 • Participar en la vida del centre, assistint a entrevistes i reunions convocades per l’equip directiu, els tutors i, si escau, per l’AMPA.
 • Fomentar el respecte, la solidaritat i la resolució dialogada de conflictes.
 • Instar el fill o la filla a complir les normes de funcionament del centre, respectant les propostes educatives i correctores del professorat.
 • Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu, evitant el manifestar-ho davant de l’alumne o alumna.
 • Garantir els hàbits d’higiene, d’ordre, de puntualitat i d’assistència diària al centre, així com la indumentària adequada a un espai públic
 • Informar el centre de l’absència de l’alumne en cas d’indisposició o de qualsevol altra circumstància rellevant, així com acudir (personalment o un familiar proper major d’edat) a recollir l’alumne o alumna en cas d’indisposició.
 • Vetllar perquè l’alumne compleixi el deure bàsic d’estudiar i d’assistir puntualment a les activitats acadèmiques i també perquè faci a casa les tasques encomanades pel professorat.
 • Assumir el compromís de participació dels alumnes en les activitats educatives organitzades dins i fora del centre.
 • Signar i controlar els comunicats d’incidències i de retards així com la resta de documentació que requereixi el coneixement de la família.
 • Avisar la secretaria del centre, de forma presencial, de qualsevol canvi en les dades personals de contacte associades (telèfons, adreces, correu electrònic).
 • Col·laborar en la decisió de l’equip docent, si s’escau, de que els fills assisteixin a sessions de reforç al centre en horari extraescolar.
 • Informar el l’alumne o alumna del contingut d’aquesta carta de compromís educatiu i vetllar pel seu compliment.